Kulturrådet får kritik av Riksrevisionen

Kulturrådets bidragsgivning har vissa brister enligt en granskning från Riksrevisionen som presenteras idag. Riksrevisionen anser bl.a. att Kulturrådet bör förbättra uppföljning och utvärdering av de bidrag som myndigheten fördelar.
– Vi välkomnar den här granskningen, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson. Vi är medvetna om de brister som Riksrevisionen tar upp och vi arbetar på att utveckla och förbättra verksamheten.

I rapporten, Kulturbidrag – effektiv kontroll och goda förutsättningar för förnyelse?, har Riksrevisionen granskat Kulturrådets och Konstnärsnämndens bidragsgivning samt regeringens styrning. Granskningen visar bl.a. att Kulturrådets interna styrning och kontroll av bidragsprocessen har förbättrats under senare år, men att det fortfarande finns brister.

Kulturrådet är den största statliga bidragsgivaren på kulturområdet och fördelade förra året drygt 1,8 miljarder kronor. Riksrevisionens har granskat ett urval av Kulturrådets bidrag, intervjuat företrädare för myndigheten och genomfört en enkät bland bidragssökande. Granskningen rör bidrag från Kulturrådet år 2002–2006.

Riksrevisionens granskning visar att det finns en omsättning bland de som får bidrag från Kulturrådet, nya mottagare tillkommer och gamla försvinner. Genomgången visar också att de som har fått bidrag under flera år får dela på den största delen av pengarna.

Riksrevisionen rekommenderar i sin granskning att Kulturrådet ska:
• Förstärka rutinerna för återrapportering från bidragsmottagarna
• Genomföra riskanalyser av bidragsverksamheten
• Se till att bidragssökande får korrekt information om de kriterier som tillämpas
• Intensifiera arbetet med uppföljning och utvärdering
• Analysera omsättningen bland bidragsmottagarna
• Ompröva och förnya de bidragstyper som myndigheten fördelar
• Överväga om även bidragsgivningen till lokala och regionala institutioner bör förstärkas med en referensgrupp

Riksrevisionen uppmanar också regeringen att se över de mål och förordningar som styr Kulturrådets bidragsgivning. Riksrevisionen menar att kriterierna för bidragsgivningen idag är otydliga och svåröverblickbara.

 

Header logo