Kulturrådet kartlägger skolbiblioteken

Kulturrådet har nu startat en undersökning av Sveriges skolbibliotek. Det är första gången sedan 2002 som Kulturrådet tar in statistik från alla landets grund- och gymnasieskolor – både kommunala skolor och friskolor. Undersökningen ska bland annat ge svar på hur många skolor som har bibliotek och hur omfattande verksamheten är.

Skolbiblioteken är viktiga för barns och ungas läsutveckling och läsintresse. De är också en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Kulturrådet vill därför kartlägga hur omfattande skolbiblioteksverksamheten är i Sverige.

Kulturrådet har nu skickat ut en enkät, med ett 20-tal frågor, till 6 106 enheter inom grund- och gymnasieskolan. Undersökningen pågår från mitten av september till mitten av oktober.

– Vi får väldigt ofta frågor om hur det ser ut på skolbiblioteken i dag. Eftersom det saknas aktuell kunskap om skolbibliotekens roll och uppgifter är det är viktigt att skolorna besvarar enkäten, säger Birgitta Modigh som är sakkunnig på Kulturrådet. 

Skolorna ska bland annat svara på frågor om det finns någon särskild personal som ansvarar för skolbiblioteket? Hur många timmar bemannat öppethållande har biblioteket? Och om det finns Internetuppkoppling i biblioteket? Frågorna har tagits fram i samarbete med de olika myndigheter, organisationer och nätverk som finns inom skola och bibliotek.

Kulturrådet, som ansvarar för Sveriges officiella statistik inom biblioteksområdet, kommer att sammanställa resultaten i en rapport som publiceras i början av nästa år.

Statistik om skolbibliotek

Header logo