Fyra av tio kommuner
saknar biblioteksplan

Många av Sveriges kommuner saknar en fastställd biblioteksplan, trots att de enligt bibliotekslagen är skyldiga att anta en plan för verksamheten. Idag saknar fyra av tio kommuner en biblioteksplan, det framgår av den nya folkbiblioteksstatistiken som Kulturrådet nu presenterar.

De kommunala folkbiblioteken ska främja och stimulera till läsning, utbildning och kulturupplevelse. Under 2008 erbjöd folkbiblioteken sina besökare 43 miljoner medier, tillgång till databaser och en mängd publika aktiviteter. Nytt i årets statistik är utlåningen av e-musik där närmare en halv miljon utlån noterades vid biblioteken.

Folkbiblioteksstatistiken visar att verksamheten vid landets folkbibliotek ofta riktar sig till barn och ungdomar. Hälften av de bokutlån som gjordes under 2008 var barn- och ungdomslitteratur och sju av tio publika aktiviteter riktade sig till barn och ungdom.

Utlåningen av böcker, tidningar och tidskrifter har ökat något sedan 2007 och är i stort sett tillbaka på samma nivå som 2006. Det är framför allt utlåningen av barnböcker som ökat sedan föregående mätning.

Det fanns förra året sammanlagt nästan 2 100 utlåningsställen (som till exempel huvudbibliotek, filialer och bokbussar). Arbetet genomfördes av nästan 5 800 anställda vilket är en minskning med två procent sedan 2007.

Kulturrådet kan konstatera att antalet filialer och övriga utlåningsställen har minskat under de senaste 20 åren, även antal personal har minskat över tid. Det har också blivit vanligare att skolbiblioteken integreras med folkbiblioteken och delar resurser. Den här resursminskningen är liten mellan åren, men sett över en längre tidsperiod kan det betraktas som en nedåtgående trend.

Folkbiblioteksstatistiken ingår i Sveriges officiella statistik och Statens kulturråd är statistikansvarig myndighet.

Ytterligare information
Cecilia Ranemo, utredare
Telefon: 08-519 264 32
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, informationschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Till rapporten

Header logo