Jämställdhetsarbetet ger resultat

Det är fler kvinnliga chefer vid landets teater- och dansinstitutioner och medvetenheten om jämställdhetsfrågorna har ökat under de senaste åren. Det visar rapporten På väg mot jämställd scenkonst som Kulturrådet nu har lämnat till regeringen. Det finns dock fortfarande mycket kvar att göra, det gäller inte minst på musikområdet där männen fortfarande dominerar.

– Det finns idag ingen ursäkt för att acceptera en ojämlik fördelning, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson. Kulturrådet kommer därför att ägna musikområdet särskilt intresse i det fortsatta arbetet med jämställdhetsfrågorna.

Kulturrådet fick augusti 2007 i uppdrag av regeringen att arbeta vidare med jämställdhet inom scenkonstområdet utifrån betänkandet Plats på scen. Kulturrådets uppdrag var bland annat att göra en fördjupad analys av myndighetens bidragsfördelning och de yrkesmässiga villkoren för kvinnor och män inom olika konstformer. Konstnärsnämnden ansvarar för frågan om konstnärernas villkor och presenterade nyligen en statistikrapport om konstnärernas löner.

Kulturrådet kan konstatera att arbetet med jämställdhetsfrågorna har intensifierats under de senaste åren och det börjar nu ge konkreta resultat. Andelen kvinnliga chefer vid landets teaterinstitutioner har ökat kraftigt under de senaste tre åren, vid landets stadsteatrar har antalet kvinnliga chefer ökat från noll till nästan 40 procent. Liknande utveckling pågår vid landets operahus och dansinstitutioner. Även de så kallade repertoarråden vid institutionerna har en bra könsfördelning.

Den här utvecklingen gäller dock inte musikområdet. På musikinstitutionerna, bland tonsättare och fria musikgrupper är männen i majoritet, i många fall är 75 procent av de medverkande musikerna män. Även cheferna vid musikinstitutionerna är i de flesta fall män. Rapporten visar också att det är få kvinnliga tonsättare som överhuvudtaget är aktuella för samarbeten när institutioner eller fria grupper söker bidrag från Kulturrådet.

Som ett led i arbetet att främja jämställdheten inom scenkonsten fördelar Kulturrådet tre miljoner kronor i bidrag under en treårsperiod, 2007-2009. Pengar satsas framför allt på projekt som främjar jämställdhet på lång sikt.

Kulturrådets arbete med jämställd scenkonst har skett i samråd med Konstnärsnämnden och Jämställdhetsombudsmannen (numera DO).

YTTERLIGARE INFORMATION

Mika Romanus, enhetschef
Telefon: 08-519 264 97
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, informationschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo