Kulturen måste bli mer tillgänglig

Det pågår ett omfattande och inspirerande arbete för att öka tillgängligheten till kulturen, men det går alltför långsamt och ambitionsnivån måste öka. Det konstaterar Kulturrådet i en redovisning till Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning.

Kulturrådet har tittat på de senaste tio årens arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Redovisningen sammanfattar vad som gjorts, hur sektorsansvaret har utvecklats och vilka fortsatta behov som finns.

Kulturrådet har ett sektorsansvar där det ingår att stödja, samordna och driva på kulturlivet att ta sitt ansvar. Många insatser har gjorts för att höja kompetensen hos institutioner och det fria kulturlivet och ett omfattande arbete pågår ute i landet. En enkätundersökning genomförd i januari i år visar dock att mycket arbete återstår för att kulturlivet ska bli tillgängligt.

Sedan 1999 har Kulturrådet haft särskilda projektmedel för tillgänglighetsprojekt som har haft stor betydelse. Baksidan är att det ofta uppstår svårigheter när projekten ska  bli en del av ordinarie verksamhet. För att frågan ska få större genomslag kommer de särskilda medlen från och med i år att ingå i ordinarie bidrag.

Kulturrådet ska under året utarbeta en ny strategi och handlingsplan för det fortsatta arbetet med att vara samlande, stödjande och pådrivande för att göra kulturen tillgänglig.

Läs mer om tillgänglighet

Header logo