Antalet museibesökare ökar

Allt fler besöker landets museer. Det visar ny statistik från Kulturrådet. Enligt rapporten Museer 2009 har antalet besök ökat med sex procent senaste året, sammanlagt gjordes 17,9 miljoner museibesök. Personalresurserna har däremot minskat med nio procent under samma period.

Rapporten redovisar 2009 års verksamhet på 166 museer i Sverige. Bland annat ingår uppgifter om institutionernas ekonomi, samlingar, entréavgifter och besök.

Museernas intäkter är till två tredjedelar bidrag från staten, landstingen eller kommunerna. Mindre än en procent av intäkterna kommer från EU. Hälften av museernas kostnader utgörs av personalens löner. När personalen nu minskar och besöken samtidigt ökar blir den genomsnittliga kostnaden per museibesök 216 kronor. Det är samma summa som år 2007. Sponsringsintäkter utgjorde förra året endast 1,3 procent av de totala intäkterna. Vart fjärde museum i undersökningen hade fri entré för alla.

Nytt för året är frågor med fokus på barn och ungdomar. Åtta av tio museer har särskild verksamhet för den målgruppen. Två tredjedelar har även fastlagda mål för ungdomsverksamheten, men alla museer har inte utvärderat om målen uppfylls. De regionala museerna har högst andel besök från förskolor och skolor jämfört med andra museikategorier. En tredjedel av museerna har verksamhet inom ramen för Skapande skola-bidraget. De flesta kommuner gav 2009 Skapande skola-bidrag till skolan. En tredjedel av friskolorna fick Skapande skola-bidrag.

En majoritet av museerna ger också barn och ungdomar möjlighet att påverka verksamheten. Det sker vanligtvis i intervjuform eller via enkäter, men det kan också vara genom att delta i referens- eller fokusgrupper.

Hälften av museerna uppger att de har speciell verksamhet för unga som är i behov av särskilt stöd. De centrala museerna har tydliga statliga uppdrag att göra sina samlingar tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Minskningen av antalet årsarbetare, samtidigt som besöken ökar är troligen en bidragande orsak till att museerna redovisar totalt färre utställningar och färre nyproducerade utställningar än tidigare.

Bakgrund: Den årliga museiundersökningen är en del av Sveriges officiella statistik. I 2009 års undersökning har 203 museer tillfrågats. Svarsfrekvensen var 82 procent.

Läs hela rapporten

KONTAKT

Cecilia Ranemo
Telefon: 08-519 264 32
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo