Samverkan för bättre bidragsgivning

Kulturrådet har tillsammans med Konstnärsnämnden fått i uppdrag att under året utreda hur man kan samarbeta långsiktigt för en bättre och effektivare bidragsgivning. I propositionen Tid för kultur gjorde regeringen bedömningen att samverkan borde fördjupas.

Konstnärernas villkor och arbetssätt har förändrats. Nya kanaler och tekniker har utvecklats för produktion och spridning. Idag finns nya sätt att samverka, nya sätt att organisera sig och nya sätt att finansiera kulturverksamhet. Sammantaget ställer det krav på bidragssystemen och på samverkan mellan myndigheterna.

I uppdraget ingår att se över hur man kan samordna bidragsgivningen, uppföljningen och utvärderingen av bidrag. Kulturrådet ska kartlägga och analysera bidragsordningarna och lämna förslag på förbättringar. Till exempel om man kan hitta effektivare arbetssätt och stärka effekten av bidrag.

Läs mer om uppdraget

Header logo