Kulturen växer utanför traditionella områden

Kulturrådet lämnade den första mars budgetunderlaget för 2012–2014 till regeringen. Underlaget beskriver viktiga omvärldsförändringar som kan få konsekvenser för kulturområdet, samt även kulturpolitiska utvecklingstendenser.

– Det övergripande målet med vår verksamhet är att se till att så många människor som möjligt har tillgång till konst och kultur av hög kvalitet, konstaterar generaldirektör Kennet Johansson.

– För att klara det måste vi sätta in kulturen i ett större sammanhang och se vilka yttre faktorer som påverkar oss. En tydlig trend är att kulturen växer utanför det traditionella politikområdet. Att integrera kulturpolitiken i andra samhällsområden är en viktig del av förnyelseprocessen.

Av undersökningar där man jämfört deltagande i kulturaktiviteter hos befolkningen i olika europeiska länder, framgår att Sverige ligger i topp när det till exempel gäller bokläsning, teaterbesök och annan kulturkonsumtion. I budgetunderlaget betonas vikten av att Sverige även fortsättningsvis behåller den ledande positionen.

Ett led i den strävan är den nya Kultursamverkansmodellen, som ska föra kulturen närmare medborgaren. Kulturrådet föreslår ökade resurser för att genomföra modellen i ytterligare drygt tio regioner under 2011.

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo