Tillsammans för folkbibliotekens utveckling

Under den rubriken samtalade Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet och Gunilla Herdenberg, chef för Kungliga Biblioteket i Kulturrådets monter på Bok- och Biblioteksmässan. Ledare för samtalet var bibliotekarien Maria Ehrenberg.

Kungliga biblioteket och Kulturrådet har succesivt ökat sin samverkan under de senaste åren i takt med att fler uppdrag möts. Frågan om folkbiblioteken är en sådan. Folkbibliotekens verksamhet är mångfasetterad och bred och inkluderar både kultur och utbildning. På nationell nivå är folkbibliotekens frågor representerade både inom en kulturmyndighet och en utbildningsmyndighet.
– Vi behöver samarbeta mer för att kunna bidra till folkbibliotekens utveckling på ett optimalt sätt, säger Kennet Johansson. Men vi har en samsyn i de flesta frågor och tillsammans kan vi lägga tyngd bakom orden.

Redan idag finns Kungliga Biblioteket representerat i det samverkansråd som inrättats för att samordna de nationella kulturpolitiska intressena inom ramen för Kultursamverkansmodellen.

Kulturrådet finns representerat i den nationella referensgrupp som KB utvidgat med anledning av sitt uppdrag på folkbiblioteksområdet.
–  Vi har samrått kring remissvaret om bibliotekslagen och har vi i stort samma syn. Vi är överens om att den nationella nivån behöver stärkas, betonar Gunilla Hedenberg.

Kulturrådet och Kungliga biblioteket delar uppfattningen att tillgången till litteratur och information bör vara avgiftsfri. En viktig fråga handlar om bibliotekens roll i ett demokratiskt samhälle. En ny bibliotekslag bör betona den viktiga roll folkbiblioteken har för de nationella kulturpolitiska målen, som säger att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.

Biblioteken kan ge fri tillgång till bildning, lärande, läsande och många kulturyttringar. Därför måste ord som fri tillgång till information, främja åsiktsbildning och stödja yttrandefriheten finnas i lagen.

KONTAKT

Ursula Forner
Kommunikationschef
Telefon: 08-519 264 10
ursula.forner@kulturradet.se

Header logo