Acusticum i Piteå.

1,2 miljarder till regional kultur

Kulturrådets styrelse har fattat beslut om stöd till regional kulturverksamhet för 2013. Det rör sig totalt om drygt 1,2 miljarder kronor. Av landets 21 län är det 20 som från årsskiftet ingår i kultursamverkansmodellen, av dessa är fyra nya - det är Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmlands län.

– Engagemanget och intresset för kulturfrågor har ökat i hela landet under de två år som kultursamverkansmodellen varit igång. De intressanta dialoger som förts på regional och nivå i samband med kulturplanerna har berikat och vitaliserat den nationella kulturdebatten, säger Kennet Johansson, generaldirektör för Kulturrådet.

De 20 landstingen/regionerna som är med i kultursamverkansmodellen har alla en kulturplan vilken beskriver den regionala kulturverksamheten och hur den ska utvecklas.  Planen utgör underlag för Kulturrådets styrelses beslut om bidrag. Den dryga miljarden fördelas mellan olika konst- och kulturformer: teater, musik, dans, museer, bibliotek, arkiv, hemslöjd, konst-och kulturfrämjande - och filmkulturell verksamhet.

Politiker, tjänstemän, civilsamhälle och kulturskapare har lagt mycket kraft på att formulera visioner och handlingsplaner som sedan ligger till grund för kulturplanerna. Regionerna utvecklar sina tankar och idéer och Kulturrådet följer processen. Under året har Kulturrådet fört dialoger om kulturplanerna och den statliga kulturpolitiken med företrädare från samtliga landsting och regioner.

Gemensamt för alla planer är att man tar upp barns och ungas rätt till konst och kultur, funktionshinderspolitiken och de nationella minoriteternas kultur.
I många län finns exempel på strategiska utvecklingsarbeten. Bland annat kan nämnas Norrbottens satsning på dansområdet och de nationella minoriteternas kultur samt Region Skånes utveckling av biblioteken som kulturhus.
Kulturrådet har ytterligare cirka 48 miljoner kronor att fördela i utvecklingsbidrag till regionerna under året.

Bakgrund

Riksdagen beslutade för tre år sedan att införa en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet. Enligt kultursamverkansmodellen tar varje landsting/region fram en regional kulturplan som utgör underlag för statens bidragsgivning. De första fem regionerna som gick med var Gotland, Norrbotten, Skåne, Halland och Västra Götaland. Förra året var 16 regioner/landsting inne i modellen. Inför 2013 är alla landsting/regioner med utom Stockholms län.

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Lisa Poska
Koordinator för regionala frågor
Telefon: 08-519 264 80
lisa.poska@kulturradet.se

Erik Åström
Koordinator för regionala frågor
Telefon: 08-519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Header logo