Fristäder, läskunnighet och kultursamverkan i Kulturrådets årsredovisning

”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund och alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet”. Med dessa ord inleds Kulturrådets årsredovisning för år 2012 som nu överlämnats till regeringen.

För Kulturrådet innebär yttrandefriheten bland annat ett moraliskt krav på att stödja fristäder för förföljda författare och andra kulturskapare. Det innebär också att ge barn och unga möjlighet att uttrycka sig och bli lyssnade till. Äldre och funktionsnedsatta ska kunna göra sina röster hörda.

En av Kulturrådets viktigaste uppgifter är att föra fram vilken betydelse konsten och kulturen har. Den försämrade läsförmågan bland unga är en fråga med hög aktualitet. Ytterst handlar det om att kunna delta i samhället som medborgare; det är ju en av grundbultarna i den yttrandefrihet som vårt demokratiska samhälle vilar på.

Under år 2011 anslöt sig de första fem regionerna/landstingen till kultursamverkansmodellen. År 2013 är 20 av 21 län anslutna. Kultursamverkansmodellen har gjort de kulturpolitiska frågorna mer synliga och viktigare än tidigare runtom i landet.

KONTAKT

Stefan Stenberg
Utredare
Telefon: 08 519 264 28
stefan.stenberg@kulturradet.se

 

Header logo