Kulturrådet expert i två nya EU-grupper

Kulturrådet är återigen utsett som svensk representant i två av EU:s OMC-grupper om Agenda för kultur. Målet är att ta fram rekommendationer kring kulturområden och i vissa fall även att ta fram goda exempel och handböcker.

OMC, Open Method of Coordination, är en metod för EU:s institutioner att kommunicera med sina medlemsstater. Det är också ett forum för samarbete kring frågor där lagstiftning på nationell, snarare än på europeisk nivå, styr området.

Kulturrådet deltar under 2013 som expertrepresentant i två av dessa grupper: ”Strategier för kulturella och kreativa näringars export- och internationaliseringsstöd” och ”Kulturell mångfald och interkulturell dialog”.

Information från möten kommer att publiceras regelbundet på Kulturrådets hemsida, och avstämningar med relevanta aktörer kommer att ske vid behov.

Under 2011-2012 deltog Kulturrådet som expertrepresentant i OMC-grupperna "Kulturell mångfald, interkulturell dialog och tillgänglig kultur för alla" samt "Kulturindustrin och den kreativa industrin". Båda grupperna producerade en handbok i syfte att samla goda exempel och rekommendationer. Material från dessa gruppers arbete finns publicerat på Kulturrådets hemsida.

KONTAKT

Ellen Wettmark
Internationell koordinator
Telefon: 08-519 264 89
ellen.wettmark@kulturradet.se

Header logo