104 miljoner kronor i EU-stöd för projekt med kulturanknytning

Under 2013 har närmare 104 miljoner kronor fördelats till projekt med kulturanknytning och svensk medverkan inom de regionala strukturfondsprogrammen, de territoriella samarbetsprogrammen, Europeiska socialfonden och Landsbygdsprogrammet. Det framgår i en sammanställning som Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Filminstitutet nyligen lämnade till regeringen.

Projekt som har någon form av kulturinnehåll finns inom såväl de regionala strukturfonderna, de territoriella samarbetsprogrammen, Europeiska socialfonden och Landsbygdsprogrammet.

I rapporten understryks det att tolkningen av vilka projekt som har kulturanknytning utgår från en vid definition. Bland de projekt som redovisas i rapporten finns det projekt med mer eller mindre kulturanknytning. En nära kulturanknytning har projekt bedömts ha när branschområden inom till exempel scenkonst, litteratur, foto och film, musik, konst, kulturarv varit i direkt fokus för kompetensutvecklingsinsatser, eller förstärkning av infrastruktur, aktiviteter, produkt- och branschutveckling. Likaså om projekten bidragit med konst- och kulturkompetens för innovations- eller metodutveckling inom andra branscher och politikområden. Exempel på projekt med svagare kopplingar till kulturområdet, är exempelvis sådana där kulturinslagen bara är en mindre del av projekten.

I de regionala strukturfondsprogrammen i Sverige har totalt 20,5 miljoner kronor beviljats till projekt med kulturanknytning. Inom de territoriella samarbetsprogrammen har drygt 6 miljoner kronor beviljats till projekt som har kulturanknytning och svenskt deltagande. Dessa program handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna och kallas även Interreg. I Socialfondsprogrammet har drygt 4,1 miljoner kronor beviljats i EU-stöd för projekt med kulturanknytning.

Ett av de program som gett störst utrymme för ökad attraktivitet och utveckling genom kulturella initiativ, kulturmiljö och kulturevenemang är Landsbygdsprogrammet och i synnerhet Leader-initiativet som domineras av mindre projekt. Drygt 73 miljoner kronor fördelades inom detta program.

Av de projekt som hade beviljats EU-stöd under 2013, det vill säga förra programperiodens sista år, är flera förstudieprojekt som har siktet inställt på den nya programperioden 2014-2020.

Läs hela rapporten: Redovisning av projekt med kulturanknytning i EU:s strukturfonder 2013

 

KONTAKT

Karin Westling
Handläggare
Telefon: 08-519 26437
karin.westling@kulturradet.se

Header logo