Riksdagshuset. Foto: Melker Dahlstrand.

Kulturutskottets utfrågning om tillgänglighet inom kulturen

Temat i riksdagen den 10 april var en öppen utfrågning om tillgängligheten inom kulturen. I Förstakammarsalen presenterades rapporten För, med och av – en uppföljning av tillgänglighet inom kulturen. Sändningen från kulturutskottet går att följa via webben.

Kulturen ska vara tillgänglig för alla. Det var temat i riksdagen den 10 april då kulturutskottet presenterade sin rapport och uppföljning av tillgängligheten inom kulturområdet. Rapporten riktar in sig på allas möjlighet att ta del av och utöva kultur. Ett annat fokus är kulturarvet, liksom medborgarperspektivet. De nationella målen för kulturpolitiken och funktionshinderspolitiken har legat till grund för uppföljningen.

Rapporten konstaterar att omfattande insatser har gjorts för att öka tillgängligheten. Det finns samtidigt mycket kvar att göra för att nå det kulturpolitiska målet om allas möjlighet att delta i kulturlivet. Rapporten betonar också att det krävs en rad kraftfulla åtgärder för att undanröja hindren. Exempelvis finns det stora brister i grundläggande tillgänglighet vid många centrala kulturmyndigheter. En annan av slutsatserna i rapporten handlar om att personer med funktionsnedsättningar bör ses som aktörer och inte bara mottagare av kultur.

Karin Westling, Kulturrådet, kommenterar rapporten:
– Det är uppmuntrande att rapporten är så positiv avseende Kulturrådets tillgänglighetsarbete. En av de saker som har uppmärksammats är att vi kopplar tydliga krav på tillgänglighet till statsbidragen som går till regional kulturverksamhet. Det har varit framgångsrikt och är något vi kommer att fortsätta göra. Det är också viktigt att rapporten på ett så tydligt sätt signalerar att tillgänglighetsinsatser på både lokal, regional och nationell nivå måste stärkas ytterligare .

Rapportpresentationen följdes av ett panelsamtal med Benny Marcel, Kulturrådet, Mikael Wahldén, Handisam, Ines Uusman, handikappförbunden/HSO, Jan-Peter Strömgren, Lika Unika och Emilia Wärff, dansare i danskompaniet Spinn. Moderator var Per Lodenius, ordförande i kulturutskottets utvärderings- och uppföljningsgrupp.

Benny Marcel berättade i sitt inledningsanförande att arbetet med tillgänglighet inom konst och kultur har pågått under många år inom Kulturrådet.

– Det är ett arbete som ständigt måste återerövras, vidmakthållas och utvecklas, betonade Benny Marcel. Det krävs en utvecklad människo-, och kunskapssyn som bygger på nyckelord som mångfald och delaktighet.

– För 50 år sedan var inte personer med funktionsnedsättning synliga i samhället. Nu har glädjande nog utvecklingen medfört att det finns många människor med funktionsnedsättning som är verksamma som konstnärer. Många är också efterfrågade nationellt och internationellt.

Det finns inom konsten också många verksamma konstnärer som har adhd, aspberger och autism. Konsten är, när den är som bäst, inkluderande, fortsätter Benny Marcel. Den skapar möjligheter för människor att utveckla sin kreativitet, originalitet och särprägel i utforskandet av konsten. Detta faktum rimmar väl med det nationella kulturpolitiska målet om att konsten ska vara en dynamisk och obunden kraft i samhället med yttrandefriheten som grund. Och Benny Marcel betonar att källan till kreativitet ofta har sin grund utanför normen.

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo