En nationell kulturpolitik med yttrandefriheten som grund

I Expressen (27/10) kritiserar Johan Lundberg, docent i litteraturvetenskap, kulturminister Alice Bah Kuhnke och Kulturrådets skrift Queer kultur. Kulturrådet har såväl den förra som den nuvarande regeringens uppdrag att vara strategisk myndighet för att främja hbtq-frågor inom kulturen.

FNs konventioner om mänskliga rättigheter, som Sverige ratificerat, fastställer att alla ska ha rätt till yttrandefrihet och att ta delta i samhällets kulturella liv. Den nationella kulturpolitiken har yttrandefrihet som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

 I arbetet för att främja yttrandefrihet kan frågan ibland behöva ställas: Yttrandefrihet för vem? Har alla lika rätt och möjlighet att delta i kulturlivet?

Konsten och kulturen ska vara fri. Enligt FNs rapport om konstnärlig frihet är offentlig finansiering en förutsättning för den friheten. Kulturministern har visat en ambition att finansiera konst och kultur som når fler. Jag som myndighetschef känner stor glädje i att lyfta frågan om alla människors rätt, där hbtq är ett av flera viktiga perspektiv.

Jag har med stolthet på sistone fått läsa upp våra kulturpolitiska mål i Kina och för nationella institutioner från Afrika och arabvärlden, där yttrandefriheten är långt ifrån självklar. Kulturrådet har i uppdrag att främja fristäder för hotade konstnärer. Flera författare som har skydd i Sverige idag är hotade i sina länder för att de yttrar sig om hbtq-frågor. Även Sverige förekommer hot och hat mot personer som engagerar sig i dessa frågor. Kulturrådets uppdrag är att ge reella förutsättningar för att normkritisk kultur ska få synas. Också på platser där det fortfarande kan finnas en rädsla. Det handlar om våra gemensamma rättigheter.

Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet

KONTAKT

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08 – 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo