Krav på tillgänglighet för Kulturrådets bidrag från 2017

Från nästa år finns särskilda krav på tillgänglighet kopplade till Kulturrådets bidrag. Det är en följd av att Kulturrådet under perioden 2011-2016 har arbetat med tre delmål för ökad tillgänglighet inom kulturlivet.  Kulturrådet har informerat om detta under ett flertal år.

Mindre kulturaktörer har lägre krav på sig än de kulturinstitutioner som får stöd genom den så kallade kultursamverkansmodellen, eller direkt från Kulturrådet. För de mindre kulturaktörer som söker bidrag från Kulturrådet gäller följande:

Från och med 2017 ska samtliga organisationer som arrangerar publik verksamhet ha information om tillgängligheten till sin publika verksamhet, eller sitt arrangemang, på sin webbplats, de sociala medier eller fristående evenemangskalendrar som används.

Information om tillgängligheten kan exempelvis beröra:

 • Parkeringsplatser som är tillgängliga och finns i närheten av verksamheten
 • Ljudslinga eller hörhjälpmedel
 • Syntolkning, texttolkning
 • Teckentolkning, teckenspråkigt utbud
 • Den fysiska tillgängligheten (vad finns, respektive saknas)
 • Starka dofter, starkt blinkande ljus etc.
 • Kontaktperson om en besökare vill ställa frågor om tillgänglighet
 • Datum när informationen lades ut

Vill du ha mer tips och stöd läs här:

Besöksinformation för alla
Tillgänglighet i din besöksinformation

Från och med 2017 ska alla som söker verksamhetsbidrag från Kulturrådet, och har en fast lokal för publik verksamhet, se till att det inte finns så kallade ”enkelt avhjälpta hinder” i de publika lokaler som bidraget avser. Det gäller oavsett om den publika lokalen ägs av organisationen själv, eller om organisationen är hyresgäst.

Ansvaret att, som det heter, ”skyndsamt undanröja” så kallade enkelt avhjälpta hinder finns redan i dag i lagstiftningen, (sedan 2001 i Plan- och bygglagen). Exempel på hinder som kan vara ett enkelt avhjälpt hinder är:

 • mindre nivåskillnader eller trappsteg
 • höga trösklar
 • tunga dörrar
 • dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller dåligt utformade
 • bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering
 • bristande utformning av orienterande skyltning
 • dålig ljudmiljö
 • brist på teleslinga eller någon annan teknisk lösning i receptioner
 • dålig belysning
 • avsaknad av ledstänger
 • bristande utformning av balansstöd
 • brister i utformning och placering av fast inredning

Normalt räknas det inte som enkelt avhjälpt hinder att vara tvungen att installera en hiss eller bygga om en toalett.  Här kan du läsa mer om vad enkelt avhjälpta hinder är för något och vad du som bidragsmottagare bör tänka på:

Enkelt avhjälpta hinder

Här har Kulturrådet tagit fram information som du som hyr en lokal kan ta med, eller skicka till din lokalägare:

Till dig som bedriver kulturverksamhet som är statligt finansierad

Materialet i länkarna har tidigare skickats direkt till aktörer inom kulturlivet och finns att ladda ner på Kulturrådets webbplats.

KONTAKT

Karin Westling
Telefon: 08-519 264 37
karin.westling@kulturradet.se

Header logo