Ny Unesco-rapport om kulturpolitik i en global kontext

Unesco har för första gången publicerat en rapport om den kulturpolitiska utvecklingen i världen. Det är tio år sedan Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar (2005-konventionen) trädde i kraft. Rapporten ger en lägesbeskrivning av konventionens implementering och hur dess målsättningar uppnåtts under dess första decennium.

Rapporten Reshaping Cultural Policies − A Decade Promoting the Diversity of Cultural Expressions for Development innefattar texter om utvecklingen på kultur- och medieområdet. Ämnen relaterade till konventionen, exempelvis internationellt kultursamarbete, digitala frågor, samarbete med civilsamhället och kulturella och kreativa näringar behandlas. Rapporten innehåller även ett indikatorsramverk för att utvärdera utveckling och förändring över tid.

Parterna som anslutit sig till konventionen ska med fyraårsintervall rapportera om hur arbetet med att uppfylla konventionens målsättningar genomförs på nationell nivå. Reshaping Cultural Policies − A Decade Promoting the Diversity of Cultural Expressions for Development bygger på 140 länders rapportering om implementeringen av 2005−konventionen samt analys av parternas rapportering. I rapporten tecknas en bild av den utveckling som skett inom konventionens fyra områden:

  • Stöd till hållbara system för en kulturell infrastruktur (kulturpolitiska insatser) 
  • Uppnå ett balanserat utbyte av kulturella varor och tjänster samt öka professionella konstnärers och kulturskapares internationella mobilitet
  • Integrera kultur i utvecklingspolitiska program och initiativ
  • Främja mänskliga rättigheter och grundläggande fri- och rättigheter

Ett kapitel i rapporten har skrivits av Carl-Johan Kleberg, professor och tidigare generaldirektör för Statens kulturråd och Mikael Schultz, Head of International Coordination vid Kulturdepartementet.

Rapporten lanserades den 16 december i samband med Regeringskommittémötet för konventionen vid Unescos högkvarter i Paris. Diskussionerna under dagen hade fokus på för konventionen grundläggande frågor som exempelvis yttrandefrihet, konstnärers rättigheter, den digitala utvecklingens inverkan på de kulturella och kreativa sektorerna och hur ett mer balanserat utbyte mellan olika delar av världen, ökat syd-syd samarbete och förbättrade produktionsmöjligheter i utvecklingsländer på kultur- och medieområdet kan åstadkommas. Samtalen berörde även effekterna av mediekoncentration och ökad konvergens. De utvecklingsmöjligheter och problematiska aspekter som den digitala utvecklingen kan innebära för mångfalden av kulturyttringar diskuterades även. Statssekreterare Per Olsson Fridh deltog i en panel där han bland annat betonade vikten av att kultur finns med arbetet för hållbar utveckling världen över och att 2005-konventionen är en unik plattform för yttrandefrihet och kulturpolitisk utveckling.

Francesco Bandarin, assisterande generaldirektör för Kultur vid Unesco öppnade dagen med följande uttalande: "This report is timely because it coincides with the recent adoption of the 2030 UN Agenda for Sustainable Development. You may recall that the adoption of the Convention in 2005 opened a new chapter in international law by placing unprecedented value on culture as a vector for both economic and social development. This report reveals how the Convention has successfully encouraged governments to integrate culture into sustainable development frameworks and how it can be instrumental in the future implementation of the 2030 agenda".

FN:s särskilda rapportör om kulturella rättigheter Karima Bennoune deltog i panelen och betonade  konventionens betydelse för ett fortsatt arbete för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

Pascal Lamy, före detta generaldirektör för WTO, lyfte konventionens betydelse för policyutveckling i handelsrelaterade frågor: ''The Convention is changing global governances and in the future the Convention's principle that culture is not a typical good or service to be traded like other commodities must be applied to the digital economy, while ensuring diversity". Lamy belyste vikten av att Unesco fortsätter att undersöka hur konventionens målsättningar refereras till i internationella handelsavtal.

Rapporten är framtagen med stöd från Sida genom projektet "Enhancing Fundamental Freedoms through the Promotion of the Diversity of Cultural Expressions''.


Kulturrådet är nationell kontaktpunkt för Konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar i Sverige. Kontakta gärna oss om du har frågor.

KONTAKT

Elin Rosenström
Telefon: 08-519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

Header logo