Alla ska ha möjlighet att bli läsare! – Läsfrämjande i den nationella biblioteksstrategin

Nyligen överlämnades den första omvärldsrapporten till den nationella biblioteksstrategin till regeringen. Rapporten ”Den femte statsmakten – bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering” ger en bred omvärldsanalys av en rad experter. Kulturrådet vill i detta sammanhang påminna om vikten av bibliotekens läsfrämjande funktion.

I en text skriven av Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef Litteratur och kommunikation på Kulturrådet, framhålls bibliotekens viktiga roll i det läsfrämjande arbetet liksom den avgörande betydelse den nationella biblioteksstrategin kan ha för utvecklingen på området. Kulturrådets bidrag till rapporten utgår från de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande:
”Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.”

I texten skriver Kulturrådet bland annat:  ”En viktig insikt i det läsfrämjande arbetet är att den som börjar som icke-läsare utvecklas med tiden. Ingen människa är identisk med en målgrupp. Läsfrämjande måste bygga på kunskap och växa i dialog med den som vill utveckla sin läsning. Här behövs biblioteken och en nationell strategi för läsfrämjande på bibliotek.”

I dagarna har regeringen föreslagit att Kulturrådet får 250 miljoner kronor under tre år för att stärka framför allt folkbiblioteken och öka tillgängligheten. Det betonar bibliotekens avgörande roll för att barn och vuxna ska få likvärdiga förutsättningar att bli läsare. Från Kulturrådets sida välkomnar vi därför tydliga förslag i den kommande nationella biblioteksstrategin om hur bibliotekens läsfrämjande verksamhet kan utvecklas och bli mer strategisk.

Kulturrådets bidrag till nationell biblioteksstrategi föreligger som digital bilaga till omvärldsanalysen "Den femte statsmakten" finns här

Läs hela rapporten "Den femte statsmakten" här.

Header logo