Kulturdepartementet presenterar förslag till utveckling av kultursamverkansmodellen

Den 15 mars skickades ”Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop – framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter” på remiss. Kulturrådet, som är en av 120 remissinstanser, är ombett att komma med synpunkter senast 14 juni.

Kultursamverkansmodellen har nu funnits i sex år och är en av de större reformerna som gjorts under senare år. Sedan 2013 är alla län utom Stockholm med i modellen. Förslaget från Kulturdepartementet syftar till att utveckla samverkan och fördelningen av det statliga stödet till regional kulturverksamhet.

Några av förslagen:

  • Bild- och form – nytt verksamhetsområde inom kultursamverkansmodellen införs.
  • Filmområdets roll och utveckling inom ramen för modellen bör utvärderas.
  • Utvecklingsbidrag bör fortsatt fördelas av Kulturrådet för att främja strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse och användas som styrmedel av regeringen för att peka ut särskilt prioriterade områden.
  • Samtliga landsting ska med i kultursamverkansmodellen.
  • Dialogen med det civila samhället bör utvecklas inom modellen.
  • Dialogen mellan den nationella politiska nivån och den regionala politiska nivån bör formaliseras för att främja ökad samverkan och möjliggöra en utvecklad dialog om gemensamma politiska prioriteringar.
  • En oberoende aktör ges i uppdrag att se över hur uppföljning och utvärdering av modellen kan förbättras.
Header logo