Kulturrådet betonar kulturtidskrifterna i remissvar till Medieutredningen

I november redovisade Medieutredningen sitt slutbetänkande, som innehåller en analys av den svenska mediemarknaden och slutsatser om framtidens mediepolitiska verktyg. Bland annat föreslår utredningen ett nytt mediestöd för allmänna nyhetsmedier. Kulturrådet, en av betänkandets 120 remissinstanser, har nu kommit med remissvar. Vi  föreslår exempelvis  ett stärkt stöd till kulturtidskrifter.

Kulturtidskrifterna har stor betydelse for yttrandefriheten och det offentliga samtalet. Stödet till kulturtidskrifter främjar kvalitet och fördjupning och gör det möjligt för fler personer att göra sina röster hörda genom det skrivna ordet. Pågående nedskärningar inom dagspress, neddragning av kulturbevakning och sammanslagningar av kulturredaktioner gör att kulturtidskrifterna axlar ett allt större ansvar för kritik och debatt inom kulturområdet och för samhällsdebatt i vidare mening. Flera kulturtidskrifter har idag en viktig och unik lokal och regional kulturbevakning och kulturkritik som dagspressen saknar eller kraftigt skurit ned under senare år.

Effekterna av dessa förändringar skulle kunna mildras genom ett utökat stöd till kulturtidskrifter och öppna för fler sökande genom att inkludera kvalificerad nyhetsjournalistik och samhällsdebatt. Höjning av anslaget skulle även ge kvalitativa kulturtidskrifter möjlighet att betala rimlig ersättning till sina redaktörer och medarbetare och därmed förbättra villkoren för professionella kulturarbetare. Dagstidningarnas kulturjournalister, kritiker och andra medarbetare är idag i hög utsträckning frilansare som även har kulturtidskrifter som uppdragsgivare. En höjning av anslaget skulle ha mycket stor betydelse för att utveckla en oberoende kulturbevakning och främja medborgarnas tillgång till samlande arenor med allsidig, tillförlitlig och aktuell information.

– En frekvent kulturbevakning, kritik och debatt, både lokalt och nationellt, har stor betydelse för ett levande kulturliv, säger Staffan Forssell, generaldirektör för Kulturrådet.

Utredningen tar även upp insatser för att förbättra mediesituationen för de nationella minoriteterna, bland annat rätt till nyhetsinformation på det egna språket. Kulturrådet instämmer i de rättighetsperspektiv som utredningen kommit fram till i denna fråga, men vi drar också slutsatsen att det, även med utredningens förslag, finns ett alltför stort gap mellan det föreslagna mediestödet och villkoren för stöd till kulturtidskrifter. Kulturrådets stöd omfattar redan idag omfattar titlar som i stor utsträckning är nyhetsförmedlande. Ett utökat uppdrag och ett ökat anslag till stödet for kulturtidskrifter skulle kunna överbrygga det gapet.

YTTERLIGARE INFORMATION

Jan Kärrö, handläggare
Telefon 08 519 264 61
jan.karro@kulturradet.se

Helene Oljons, pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo