Bild på Kennet Johansson. Foto av Jonas Hallqvist

Hur ska romerna någonsin kunna lita på svenska myndigheter?

Kulturrådet ansvarar för att den romska kulturen kan utvecklas på ett konstnärligt och kulturpolitiskt värdefullt sätt. Det är ett viktigt uppdrag som står tydligt i vår instruktion.

Den 12 mars 2012 arrangerade vi, på regeringens uppdrag, en jubileumskonferens om romernas kultur och historia. Regeringen ville uppmärksamma att det var 500 år sedan romernas ankomst till Sverige först noterats.

Konferensens syfte var att synliggöra romsk kultur och visa vad den har betytt för våra gemensamma kulturarv. Den skulle inspirera och knyta samman romska och andra kulturaktörer på lokal, regional och statlig nivå. Ambitionsnivån var hög och på Kulturrådet gladdes vi åt uppdraget, det kändes viktigt och engagerande.

Vi valde både lokal och talare med omsorg. Platsen blev Andrakammarsalen i Riksdagshuset och Stadsteatern i Stockholm. Inledningstalare var riksdagens talman Per Westerberg. Många romer kom till tals under dagen och när den nådde sitt slut kände åtminstone jag att vi upplevt något fint. Att vi hade närmat oss varandra och hade en gemensam bild av romernas historia och betydelse för vårt land. Men också att vi var överens om att framtiden måste se annorlunda ut. Att diskriminering, förföljelse och förtryck måste få ett slut och att vi måste känna tillit till varandra.

Två år tidigare, 2010, hade Maria Leissner som ordförande för regeringens Delegation för romska frågor lämnat ett betänkande till regeringen. Där föreslog man att romer skulle få full tillgång till sina mänskliga rättigheter och välkomnas in i majoritetssamhället. Man ville även inrätta en sanningskommission för att kartlägga övergreppen mot romer. Det kändes som om utvecklingen gick åt rätt håll!

Så kommer det här! Som ett slag i ansiktet på oss alla! Polisen för register över romer utifrån etnicitet. Barn, unga, män och kvinnor – alla ska de registreras bara för att de tillhör ett folkslag. Ingenting annat spelar roll. Vi är plötsligt tillbaka i 40-talets Sverige med paralleller till den så kallade Zigenarinventeringen. Vi är tillbaka i en tid när polisen, vars uppgift är att skydda medborgarna, blir förövarna.

Egentligen är jag inte förvånad, bara bedrövad och förbannad. Romerna är fortfarande den mest diskriminerade och utsatta av alla grupper i Sverige och i hela Europa. Delegationen för romska frågor konstaterade att det i Sverige råder en extrem och oförsvarbar exkludering av romer från alla delar av samhället. Arbetslösheten beräknas till cirka 80 procent, en majoritet av alla romer saknar fullständig grundskoleutbildning, medellivslängden är avsevärt kortare och romer är i princip helt frånvarande från det politiska livet.

Romer i Sverige har ända in på 1960-talet nekats tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter som rätten till bostad, rätten att gå i skola och rösträtt. De har tvångssteriliserats och fördrivits.

Listan över oförrätter mot romer och deras kultur kan göras hur lång som helst. Än idag kan fördomar mot romer uttryckas i ett språk, som vore helt otänkbart när det gäller andra grupper i samhället

Den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010. Lagen säger att staten har ett ansvar att utan diskriminering ge personer ur minoritetsgrupperna samma rättigheter som landets övriga befolkning, till exempel till socialt skydd, utbildning, hälsovård eller kommunikation med domstolarna. Målet är att stärka minoriteternas ställning och stödja deras språk.

I teorin har vi alltså kommit långt. Lagstiftarna har gjort sitt! Men i praktiken står vi stilla, eller går bakåt. Hur ska romer någonsin kunna få förtroende för det land som misstänkliggör dem enbart för att de är romer? Uppdraget att skapa detta förtroende ligger bland annat på Kulturrådet. Den skada som gjorts består av förstörda relationer, rädsla och misstänksamhet. Den slår hårt mot oss som vill något annat. Hur många gånger har jag inte hört romer säga att forskarna och polisen inte är att lita på, samt att informationen som lämnas kan användas mot dem som grupp? Jag börjar hålla med!

Header logo