De estetiska ämnena är en förutsättning

I Japan arbetar man aktivt för att ge barn möjligheter att möta musik och konst. Framför allt för man ut kunskapen om hur viktigt det är att de estetiska ämnena finns med som ett lika tungt skolämne som till exempel matematik. Ja, att det faktiskt är en förutsättning för att eleverna ska lära sig matte!

Just för att få den internationella överblicken och insynen i andra kulturers förhållningssätt känns det så ärofyllt och stimulerande att bli invald i IFACCAs styrelse. I en globaliserad värld är utbytet med andra världar och människor ovärderligt. Eftersom konsten och kulturen till sin natur är internationell måste vi människor följa efter och utplåna gränser och hinder, så gott det går. Det här är ingen nyhet, men viktigt att ständigt ha i åtanke.

I förordningen som styr Kulturrådets arbete har vi i uppdrag att verka för ökat internationellt och interkulturellt utbyte och att samverka inom hela kulturområdet. Eftersom IFACCA arbetar med att föra samman nyckelpersoner, beslutsfattare och aktörer som är involverade i att stödja utvecklingen av kulturella och kreativa näringar, passar det som hand i handske. Att Sverige har en representant i styrelsen innebär att vi kan vara med och påverka vilka möten och kunskaper som behövs för att driva utvecklingen. Vi kan vara med och stimulera till diskussioner med beslutsfattare om globala och nationella utmaningar. Vi kan vara proaktiva och fånga frågor innan de är beslutade. Och, minst lika viktigt, är att vi kan ta del av andra länders och kulturers erfarenheter för att lära och utvecklas.

På IFACCAs styrelsemöte i Chile samlades representanter från länder som vi vanligen inte har så mycket kontakt med. Det var bra att höra hur länder som Fiji, Belize och Chile arbetar med kulturfrågor och vilken naturlig plats dessa har i diskussionen i dessa länder.

Det blev tydligt att vi behöver ett gemensamt språk för att beskriva kulturens värde och betydelse för tillväxt. I dag använder vi de marknadsekonomiska termerna och det räcker inte. Vi människor är betydligt mer mångfasetterade än så och vi behöver ett språk som gör kulturen och konsten rättvisa.

IFACCA räknas som det viktigaste internationella mötet för professionella aktörer, politiker och beslutsfattare som är involverade i kulturpolitik och konst. I alla sådana sammanhang är det viktigt att bygga nätverk, att skapa relationer och partnerskap som hjälper oss i vår vardag och med vår argumentation.

I det sammanhanget är arbetet som bedrivs inom IFACCA en pusselbit, som har effekt både inåt och utåt.

Det jag tar med mig in i IFACCA är att bland annat  berätta hur man i Värmland gett 35 000 barn möjlighet att se utställningen ”1001 Inventions” på Värmlands Museum. Men också hur flera kulturplaner betonar arbetet med film och dans, och inte minst utvecklingen av teckentolkning av konst och litteratur för barn. Och om samarbetet mellan de statliga myndigheterna inom samverkansrådet.

Header logo