Staffan Forssell. Foto: Riksutställningar.

Det enda bestående är förändringen

Två månader in i arbetet som generaldirektör för Kulturrådet har jag kommit en bit på väg i ett spännande och viktigt chefsuppdrag. Kulturrådet arbetar för kulturlivet i Sverige med många och strategiskt viktiga uppdrag från regeringen. Kulturrådet hanterar också mycket pengar, cirka två miljarder kronor, som tveklöst har en avgörande betydelse för kulturlivet i Sverige.

Genom åren har jag haft förmånen att arbeta i ett antal organisationer, såväl nationella och regionala, som privata och skattefinansierade. Jag har sett väl fungerande och mindre väl fungerade verksamheter. Kulturrådet är en mycket väl fungerande sådan. En stor del av myndighetens kapacitet används till att hantera de cirka 6 500 ansökningar som kommer in varje år. 6 500 ansökningar som var och en representerar mycket arbete och hopp om stöd till den sökandes kulturverksamhet.

Att på ett korrekt sätt hantera dessa ansökningar, där mindre än hälften beviljas, ger Kulturrådet legitimitet. Den största delen av ansökningarna behandlas i olika ämnesvisa referens- och arbetsgrupper där professionalitet och frihet från jäv är utgångspunkten för arbetet.

Professionaliteten i referens- och arbetsgrupperna och juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne säkerställs genom att de bemannas av externa personer som är kända för sin höga kompetens inom ämnesområdet.

Jävspolicyn innebär att beslut av Kulturrådet aldrig får tas eller påverkas av personer som kan ha eget intresse i frågan. Sättet att hantera jäv och mutor är framförallt uppbyggt av en föregångare till mig, Kristina Rennerstedt. Hon var tidigare bland annat statssekreterare för justitiedepartementet och visste vilka krav man kan och bör ställa på en nyckelmyndighet i svenskt statsväsende. Tveklöst har Kulturrådet mycket att tacka Kristina för.

Att leda en myndighet är som ett stafettlopp där man övertar arvet från tidigare chefer och medarbetare. Där har, inte minst, nuvarande styrelse med sin kunskap och erfarenhet gjort övergången smidig. Min företrädare Kennet Johansson underströk för Kultursverige vikten av att låta de marginaliserade och utstötta få en plats. Han exemplifierade det genom arbetet med romernas frågor och den allt viktigare fristadsrörelsen.

Kulturrådet är en expertmyndighet med hög kompetens. Utöver arbetet i referens- och arbetsgrupperna bygger Kulturrådets verksamhet på den egna personalens djupa kunskap inom de skiftande ämnesområdena, samt på förmågan att samverka med andra.

Samverkan är ett viktigt begrepp. Det innebär att på ett klokt sätt å ena sidan följa vad demokratin ger oss i uppgift via instruktion och regleringsbrev, å andra sidan möta hela Kultursverige på ett sådant sätt att vi inte uppfattas som stela stockholmsbyråkrater.

I det sammanhanget har min egen bakgrund betydelse. Dels är jag född och uppvuxen i Kiruna där man aldrig uppskattade när huvudstaden gav dekret, dels har jag arbetat på olika platser runt om i landet och är fullt medveten om att en nationell myndighet måste lyssna och samverka med regionerna för att fungera bra.

Den av regeringen beslutade kultursamverkansmodellen, som nu är införd i 20 av 21 regioner i Sverige, är en av de stora framtidsuppgifterna för Kulturrådet. Att på ett konstruktivt sätt både samverka med regionerna och utveckla modellen är en av huvuduppgifterna för mig och mina medarbetare under de kommande åren.

För att avsluta denna första krönika vill jag understryka att jag är en stark anhängare av öppna, mångkulturella och tillåtande samhällen. Historien har visat att samhällen som låter nya tankar, utmanande idéer, kulturyttringar och etniciteter mötas utvecklas. Därför är också internationaliseringen av kulturpolitiken och samverkan mellan olika politikområden betydelsefull.

Tyvärr ser vi nu i vår nära omvärld tendenser på det omvända. Yttrandefrihet och kultur skärs ned. Därför är det än viktigare att vårt – för alla – öppna tillåtande kulturliv fortsätter att utvecklas. Oavsett var man bor i Sverige.

Staffan Forssell
Generaldirektör för Kulturrådet

Header logo