Bild av Staffan Forssell. Foto: Stefan Tell

”Varför då? Varför då? Varför då?”

Det sägs att toleranta, dynamiska samhällen ska klara barnets tre svåra frågor: "Varför då? Varför då? Varför då?" Barnet ifrågasätter och utforskar. Att kunna ifrågasätta gängse världsbilder och föreställningar är en av konstens uppgifter, att utmana våra invanda tankar, att våga prova och tänka nytt.

I min förra krönika tog jag upp aspekter på hur världen förändras och hur ett land skall hantera denna förändring. Att då applicera ovan nämnda varför-strategi kan vara en väg.

Vi kan konstatera att det är lätt att, ställd inför svåra och komplexa problem, följa enkla lösningar uttalade av kraftfulla retoriker. Historien har gett de mest skrämmande exempel, såsom under nazistiska, fascistiska och kommunistiska regimer liksom då religioner har utnyttjats för maktutövning. Totalitära styren och ideologier avskyr varför-frågorna och följaktligen brukar konsten få stora problem där.

Kultur är maktutövning

Om kultur och kulturpolitik är att skapa förutsättning för konst är givetvis kulturpolitik en maktutövning genom att tillåta de provocerande frågorna.

För ett par veckor sedan höll jag en föreläsning på kulturdepartementet i Vilnius, Litauen – i sin nuvarande form ett ungt land och gränsande till diktaturen i Vitryssland – där alla i församlingen var väl medvetna om hur bräcklig demokratin kan vara.

Med stolthet kunde jag berätta om Sveriges yttrandefrihet som går nästan 250 år tillbaka i tiden, och om de nationella kulturpolitiska målen som riksdagen har beslutat om.

Nationella kulturpolitiska mål

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

  • främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,
  • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
  • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
  • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
  • särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

En ny regering

Vi har nu haft ett val som på nationell nivå gett oss i svenskt kulturliv en ny poliskt ledning och en viss kursändring, men de kulturpolitiska målen består.

Sverige har ett relativt unikt statsskick i den bemärkelsen att regeringen har förhållandevis små departement (få anställda), men i gengäld delegerar en svensk regering det exekutiva genomförandet av sin politik till sina myndigheter (mycket bygger på Axel Oxenstiernas organisatoriska storverk i 1634 års regeringsform). 

När vi läser den föreslagna budgetpropositionen finns flera intressanta förslag, varav några om de blir beslutade, kommer att kunna tilldelas Statens kulturråd. Uppdragen kommer då att beskrivas mer exakt i det regleringsbrev som styr myndighetens verksamhet för 2015. Själva regleringsbrevet kommer i slutet av december 2014, vilket innebär att vi inte börjar något arbete med dessa uppdrag före januari 2015 då Kulturrådet blivit tilldelad uppdragen.

Tala med många

Vi kan konstatera att regeringen tagit höjd för att angripa flera komplexa problem kopplade till demokrati och kultur, såsom miljonprogrammen och kulturskolornas utveckling. Viktigt för oss på Kulturrådet kommer att vara att på ett klokt sätt genomföra visionerna från politiken, men inte planlöst slänga oss in i uppdragen genom att direkt lyssna på dem som har enkla svar och lösningar på komplexa problem. Vi ska förhoppningsvis på ett klokt sätt använda oss av varför, varför, varför-frågorna och tala med många.

Jag har under 20 år arbetat som chef inom främst svenskt kulturliv och detta är den tredje myndighet jag leder. Efter nio månader som chef för Kulturrådet uppfattar jag att Kulturrådet är den av de verksamheter jag lett som har den högsta professionaliteten, vilket förväntas när Kulturrådet hanterar cirka 30 procent av statens kulturbudget med en byråkratisk kostnad av cirka 3 procent. Kulturrådet är dock föreslagen en relativt kraftig minskning av sina egna driftanslag. Jag hoppas att detta inte kommer att påverka myndighetens viktiga uppdrag att genomföra regeringens visioner och ambitioner samt riksdagens kulturpolitiska mål, och alltid skapa förutsättningar för konsten till att kunna fråga: varför då? Varför då? Varför då?

Staffan Forssell
Generaldirektör för Kulturrådet

Header logo