Barns och ungas kultur

Kulturen i siffror 2010:1

I regleringsbrevet för 2010 har Kulturrådet fått i uppdrag av regeringen att vidga sitt arbete med barns och ungas rätt till kultur. Kulturrådet ska samla in och sprida kunskap om barns och ungas kultur. I detta arbete är det naturligt att ta ett bredare grepp över utbud, vanor, forskning och statistik inom kulturfältet för barn och unga. Som ett led i detta arbete presenterar Kulturrådet denna rapport som huvudsakligen behandlar perioden 1998–2008.

I rapporten presenteras de kulturpolitiska insatser som gjorts för att stärka barns och ungas rätt till kultur samt uppgifter om den offentliga finansieringen av kultur för och med barn och unga, vilket utbud som finns och hur det nyttjas. Vidare ges en kort översikt av forskning om barns och ungas kultur, samt ett kapitel om barns och ungas medievanor. Avslutningsvis förs ett resonemang om några viktiga framtidsfrågor rörande barns och ungas rätt till kultur.

Barns och ungas rätt till kultur ingår i Kulturrådets serie Kulturen i siffror, som även innefattar annan statistik inom kulturområdet. Kulturrådet är statistikansvarig myndighet för kulturstatistiken.

Läs rapporten

Beställ skriften

Header logo