Budgetunderlag 2013-2015

Kulturrådets skriftserie 2012:4

Omslag Kulturrådets budgetunderlag 2012-2014.I budgetunderlaget för perioden 2013-2015 vill Kulturrådet peka på yttrandefriheten som en viktig principiell fråga som genomsyrar hela det kulturpolitiska området.

Kulturrådet har tillsammans med regeringen och flera kommuner och landsting framgångsrikt drivit frågan om fristäder för förföljda författare. Nu vill Kulturrådet utvidga det arbetet till flera konstområden.  Detta är angeläget och detta är självklart ett arbete som görs utifrån yttrandefrihetens värdegrund.

Barns och ungas rätt till kultur är också en grundläggande rättighet och ett prioriterat utvecklingsområde på de flesta politiska nivåer. Verksamheten inom Skapande skola nådde 2010/2011 två tredjedelar av det totala antalet skolor som huvudmännen har ansvar för. Kulturrådet föreslår nu en utbyggnad av Skapande skola till förskoleklasserna – 6-åringarna – men vill också rikta uppmärksamheten på de yngsta barnen genom olika insatser i förskolor, på bibliotek och i andra miljöer där barn i de allra yngsta åldrarna vistas.

Kultursamverkansmodellen växer. Från och med 2012 är det elva nya landsting som anslutit sig till de tidigare fem. Ett av de viktigaste målen med samverkansmodellen är att lokala och regionala förutsättningar, lokala och regionala behov, kunskap och erfarenheter ska skapa ett spännande kulturliv präglat av stor mångfald och variation.

Kulturrådet pekar i budgetunderlaget på vikten av att stärka resurserna för det internationella kulturutbytet och samarbetet. Detta är i allra högsta grad en fråga om yttrandefrihet.

Kulturrådet vill därför under den kommande treårsperioden göra yttrandefriheten till en profilfråga; den är grundläggande för kulturpolitiken och förtjänar att ständigt värnas, prövas och utvecklas.

Ladda ner budgetunderlaget

Beställ budgetunderlaget

Header logo