Kultursamverkansmodellen

Uppföljning 2012

Det här är den första rapport som ger en samlad bild av den statligt finansierade kulturen i de 16 landsting och regioner som ingick i modellen år 2012.

Bland annat visar rapporten på relationerna mellan de tre offentliga nivåerna stat, kommun och landsting och de olika regionala strukturerna, prioriteringarna och förutsättningarna.

Rapporten bygger uteslutande på de kvantitativa och kvalitativa uppgifter om medel och verksamheter som landsting och regioner lämnat till Kulturrådet genom Kulturdatabasen.

Header logo