Kulturvanor i Sverige 1987-2009

Kulturrådet medverkar varje år i SOM-institutets rikstäckande undersökningar om livsstil och attityder med ett antal frågor om kulturvanor. Den nya rapporten innehåller dels tidsserier för flera av de viktigaste kulturaktiviteterna, dels data med särskild inriktning mot deltagande i kulturlivet utifrån olika indikatorer för intervjupersonernas hälsa.

Resultaten kan jämföras med SCB:s undersökning om levnadsförhållanden, den så kallade ULF-rapporten. De båda undersökningarnas resultat stämmer väl överens.

SOM-rapporten visar bland annat att fler går på bio och färre på teater jämfört med för 20 år sedan. Biobesöken har ökat, särskilt bland kvinnor och äldre medan teaterbesöken minskat något, särskilt bland de yngre.

Andra trender när det gäller kulturvanor är att andelen biblioteksbesök på 15 år minskat från 63,5 procent till 54 procent. Att gå på rockkonsert däremot har ökat från 25 till 29,5 procent på 10 år. I rapporten redovisas dessutom kulturaktiviteter i förhållande till hälsa och livstillfredsställelse.

Header logo