Offentliga kulturinsatser 2005 i regionalt perspektiv

Kulturen i siffror 2006:3

Omslag till Offentliga kulturinsatser 2005 i regionalt perspektivOffentliga kulturinsatser 2005 i regionalt perspektiv är en fortsättning och en utveckling av två tidigare rapporter – Statliga kulturinsatser i regionalt perspektiv, som har publicerats sedan 1998, och Kulturens pengar, som publicerades senast 2002. I rapporten redovisas de statliga, regionala och kommunala kulturutgifterna 2005. Därutöver finns uppgifter om kulturinsatser i regionalt perspektiv från ett 30-tal statliga myndigheter/institutioner samt från EU. För 2005 avsatte det offentliga 19 miljarder kronor till kultur inklusive utgifter för folkbildning och mediefrågor. Av detta stod staten för 47 procent, landstingen/regionerna för 10 procent och kommunerna för 43 procent. Därtill kommer hushållens kulturutgifter, som 2005 uppgick till cirka 45 miljarder kronor. I rapporten redovisas även enskilda kommuners kulturutgifter.

Offentliga kulturinsatser 2005 i regionalt perspektiv ingår i Kultur­rådets serie Kulturen i siffror, som även innefattar annan statistik på kulturområdet. Kulturrådet är statistikansvarig myndighet för kulturstatistiken och publikationen ingår i Sveriges officiella statistik.

Rapporten finns även tillgänglig som pdf:
Offentliga kulturinsatser 2005 i regionalt perspektiv (1 MB)

Header logo