Skapande skola - en nulägesanalys

Kulturrådets skriftserie 2012:2

Kulturrådet fick 2011 i uppdrag av regeringen att redovisa en aktuell översikt av det statliga bidraget Skapande skola. I uppdraget ingick att beskriva barns och ungas möte med konst och kultur och hur de har fått möjlighet att själva skapa. Redovisningen skulle också visa hur barns och ungas delaktighet och inflytande har utvecklats genom Skapande skola och de medverkande kulturutövarnas erfarenheter av projekten. Kulturrådet har genomfört uppdraget genom att sammanställa redovisningarna från de skolhuvudmän som beviljades bidrag 2010/2011.

Två enkätundersökningar har också genomförts: en enkät till skolhuvudmän för att undersöka hur eleverna har varit involverade i planering, genomförande och uppföljning av insatserna inom Skapande skola samt en enkät till kulturutövare i hela landet för att samla in deras erfarenheter av Skapande skola. Kulturrådet konstaterar att Skapande skola är väl förankrat i landet både hos skolhuvudmän och kulturaktörer. De flesta som har besvarat enkäterna är positiva till bidraget. Samverkan mellan skola och kulturliv har förbättrats genom åren.

För att ytterligare utveckla samverkan krävs engagemang och ansvarstagande,samt ett kontinuerligt utbyte av kunskap och erfarenheter mellan skola och kultur.

Header logo