Statliga kulturinsatser regionalt

Kulturen i siffror 2009:3

Omslag Statliga kulturinsatser regionaltKulturrådet har i uppdrag av regeringen att regelbundet sammanställa uppgifter om hur och var i landet de statliga medlen och verksamheten på kulturområdet fördelas. Tidigare har dessa rapporteringar utgått från de nationella kulturmyndigheternas och organisationernas verksamhet i olika delar av landet. Den här gången är perspektivet ett annat, nämligen vad de olika länen och regionerna fått i form av bidrag och verksamhet från statligt håll. Varje län/region redovisas för sig och rapporten ger i text och siffror en översiktlig bild av hur det statliga engagemanget på kulturområdet har sett ut under de senaste åren.

Rapporten innehåller uppgifter från ett trettiotal myndigheter och organisationer och visar att statens kulturstöd till de enskilda länen och regionerna varierar. Orsakerna till detta är flera, bl.a. kan den regionala och lokala medfinansieringen av de regionala kulturinstitutionernas verksamhet skilja sig åt i olika delar av landet.

Utgångspunkten för föreliggande rapport är statens strävan att ständigt förbättra tillgängligheten till kultur av hög kvalitet. Genom att ge stöd till bl.a. regionala kulturinstitutioner bidrar staten till att kultur i olika former kommer närmare medborgarna.

Statliga kulturinsatser regionalt ingår i Kulturrådets serie Kulturen i siffror, som även innefattar annan statistik på kulturområdet. Kulturrådet är statistikansvarig myndighet för kulturstatistiken.

Header logo