Statliga kulturinsatser regionalt

Kulturen i siffror 2011:1

Kulturrådet har i uppdrag av regeringen att regelbundet sammanställa utfallet av de statliga insatserna på kulturområdet ur ett geografiskt perspektiv. Syftet är att visa var i landet som de myndigheter och organisationer med riksomfattande uppdrag är verksamma och därmed bidrar till att skapa förutsättningar för ett brett kulturutbud. Redovisningen fokuserar på de statliga ekonomiska insatserna på kulturområdet, vilka utgörs av bidragsgivning samt kulturinstitutionernas verksamhetskostnader. Sedan några år tillbaka görs redovisningen län för län och omfattar redovisningar från ett trettiotal olika myndigheter.

Undersökningen visar att de totala statliga medlen som går till kultur i Sverige ligger på en svagt ökande nivå samt att statens kulturstöd till de enskilda länen och regionerna varierar. Varför det ser ut som det gör i olika län beror bland annat på medfinansieringsgraden från regioner och kommuner och om där finns kostsamma kulturinstitutioner.

Statliga kulturinsatser regionalt ingår i Kulturrådets serie Kulturen i siffror.

Ladda ner rapporten

Header logo