Tillgänglighet i hela landet - Kulturrådets omvärldsanalys 2006

Omslag till Tillgänglighet i hela landet - Kulturrådets omvärldsanalys 2006Hur kan den nationella kulturpolitiken bidra till att alla i hela landet får del av ett varierat kulturutbud av hög kvalitet? Utan att göra anspråk på att ge en heltäckande bild av tillgängligheten till kulturen tar Kulturrådets omvärldsanalys för 2006 upp frågor som rör utbud, finansiering, efterfrågan och olika metoder för att göra kulturen tillgänglig. Den offentligt finansierade kulturen redovisas län för län. Kulturvanor i perspektiv av sysselsättning, ålder, ursprung, boendeort och hälsa redovisas också.
I ett avslutande resonemang beskrivs några områden som behöver utvecklas vidare.

Kulturrådets omvärldsanalys kan beställas kostandsfritt från informationsavdelningen, e-post: info@kulturradet.se

Rapporten finns även tillgänglig som pdf:
Tillgänglighet i hela landet - Kulturrådets omvärldsanalys 2006 (4 Mb)

Header logo