Uppföljning av kultursamverkansmodellen 2011

I december 2010 fattade regering och riksdag beslut om ett nytt regelverk för statlig bidragsgivning till regional kulturverksamhet: Kultursamverkansmodellen. Målet med förändringen är att bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås samt skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer.
Under Kultursamverkansmodellens första år omfattades fem landsting/regioner: Region Gotland, Region Skåne, Region Halland, Västra Götalands-regionen och Norrbottens läns landsting. Rapporten är en presentation av regionernas återrapportering av hur de statliga medlen har använts avseende 2011.

Header logo