Översättning till annat nordiskt språk

Nordiska ministerrådets Konst- och kulturprogram har reserverat medel för översättningar av litteratur och dramatik från ett nordiskt språk till ett annat.

Översättningsstödet administreras av Kulturstyrelsen i Danmark i samarbete med de andra nationella litteraturcentralerna i Norden.

BIDRAGETS SYFTE 

Bidraget ska leda till ökad utgivning av kvalitetslitteratur på andra nordiska språk. Då bidraget förankrats i de nationella litteraturcentralerna och deras nationella och internationella nätverk kan den bidra till en bredare distribution av den översatta litteraturen.

Vem kan söka?

 • I Norden verksamma förlag kan söka till översättning av svensk litteratur för publicering. Ansvarig utgivare för tidskrifter kan jämställas med förlag.
 • Professionella teatrar i de nordiska länderna kan söka för översättning av dramatik.

För vad kan man söka?

Stöd för översättning av:

 • allmänkulturell sakprosa
 • skönlitteratur för barn, unga och vuxna
 • ny dramatik
 • poesi
 • essayistik.

Produktionsstöd för:

 • särskilt kostnadskrävande böcker på grönländska, färöiska och samiska, samt för serier och fyrfärgsillustrerade barnböcker i hela Norden.

I regel beviljas inte stöd till:


 • vetenskapliga avhandlingar och forskningsrapporter

 • yrkes- eller branschorienterade böcker

 • uppslagsböcker, referensverk

 • läroböcker för vidareutbildning, högskolor eller universitet
 • årsböcker, lokalhistoriska årsböcker eller andra böcker avsedda för en lokal publik eller läsekrets 

 • hobbyböcker, vitsböcker, handböcker, reseguider, kokböcker, populärpsykologi, självhjälpsböcker eller liknande
 • Spänningslitteratur och annan formellitteratur kan generellt inte beviljas stöd, förutom särskilda titlar som bidrar till en förnyelse av genren.

Ansökan

 • ansökan om översättningsstöd av svensk litteratur till annat nordiskt språk ska göras hos Kulturrådet/Swedish Literature Exchange.
 • besluten kan inte överklagas.

Följande skall bifogas ansökan:

 • kopia av kontraktet mellan sökande förlag/ansvarig utgivare/teater och rättighetsinnehavare, samt mellan sökande förlag/ansvarig utgivare/teater och översättaren
 • PDF med originalverket alternativt skicka två exemplar av boken, senast en vecka efter sista ansökningsdag

Särskilda prioriteringar

 • översättning av poesi, dramatik och barn- och ungdomslitteratur är särskilt prioriterat. 
 • de mindre språken är prioriterade, även om det inte finns årliga procentsatser eller kvoter.

 • som ett led i profileringen av Nordiska rådets litteraturpris går det att söka stöd för att översätta de prisbelönta böckerna till nordiska språk i upp till tre år efter att priset tillkännagivits.


Kreditering och dokumentation

Information om att titeln utgivits med stöd av Nordiska Ministerrådet ska finnas på bokens kolofon eller omslag med följande formulering på det aktuella språket: "Översättningen har fått stöd från Nordiska Ministerrådet".  Vidare ska Nordiska Ministerrådets logotyp användas.

För utbetalning krävs att Kulturrådet har mottagit:

 1. ett exemplar av den tryckta boken¨, OBS med formuleringen "Översättningen har fått stöd från Nordiska Ministerrådet" enligt ovan
 2. skriftlig bekräftelse på utbetalning av ersättning till översättaren 
 3. ifylld rekvisitionsblankett för kontouppgifter
 4. bekräftelse på att ett exemplar av boken har skickats till Nordiska ministerrådets sekretariat, Ved Stranden 18, 1061 Köpenhamn K, Danmark samt ett exemplar till Nordens Hus, Sturlugötu 5, 101 Reykjavik, Island.

information ÖVRIGA NORDEN

Danmark

www.kunst.dk

Finland

www.finlit.fi

Färöarna

www.farlit.fo

Grönland

ulla.ludwigs@mail.dk

Island

www.islit.is

Norge

www.norla.no

Sapmi
sdr.karport.no

Sverige

Susanne Bergström Larsson
Kulturrådet

susanne.bergstrom.larsson@kulturradet.se
+46-8-519 264 83
www.swedishliterature.se

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Susanne Bergström Larsson
Telefon: +46 (0)8-519 264 83
susanne.bergstrom.larsson@kulturradet.se

ANSÖKAN

Ansökan öppnar igen 2018-01-01.

Sista ansökningsdag för översättningsstöd till annat nordiskt språk:
6 februari
8 maj 
2 oktober

Observera. Ansökningar som inkommer efter kl. 24.00 sista ansökningsdag behandlas nästföljande beslutsomgång. 

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

Header logo