Internationaliserings- och exportstrategier för de kulturella och kreativa sektorerna

Kulturrådet är tillsammans med Tillväxtverket svensk representant i OMC-gruppen för internationaliserings- och exportstrategier för de kulturella och kreativa sektorerna.

Gruppen har sammanträtt vid tre tillfällen under perioden 2012-2013, i Riga, Barcelona och Bryssel. I mars 2014 publicerades gruppens andra rapport som presenterar strategier för ökad internationalisering och export inom de kulturella och kreativa sektorerna.

Rapporten belyser de kulturella och kreativa sektorernas stora potential och betydelse för exporten från europeiska länder och innehåller förslag på konkreta insatser och strategier för området. Exempel ges på olika typer av insatser som görs i Europa, men även i Japan och Canada, för att stärka internationaliseringen och öka exporten inom de kulturella och kreativa sektorerna.

Rapporten syftar inte till att ge en heltäckande beskrivning av samtliga insatser som görs på området, men ger genom ett antal nerslag en överblick över olika typer av insatser. Rapporten är tänkt att fungera som kunskapsunderlag för ett ökat arbete för internationalisering och export inom de kulturella och kreativa sektorerna.

Seminarium om det svenska arbetet
Den 11 april 2014 arrangerade Tillväxtverket, Kulturrådet och Svenska institutet ett seminarium för att tillsammans med branschföreträdare, departements- och myndighetsrepresentanter med utgångspunkt i rapporten diskutera hur vi i Sverige kan stärka de kulturella och kreativa sektorernas internationalisering och export.

Dokumentation från seminariet

Header logo