Skåne

CLOWNER PÅ ÄLDREBOENDE
Clownronden är en grupp professionella sjukhusclowner i Malmö. Till vardags träffar de sjuka barn, deras föräldrar och sjukvårdspersonal på sjukhusen i Skåne. Nu har Clownronden blivit först i Sverige med ett pilotprojekt i äldreomsorgen. Inspirationen kom från i Danmark, Holland och Tyskland där clowner i äldreomsorgen har förekommit i flera år.

I ett unikt projekt, på uppdrag av Vellinge kommun och med stöd av Region Skånes kulturförvaltning Kultur Skåne, var det första gången i landet som denna typ av satsning har genomförts och utvärderats. Clownronden har genom projektet visat att de kan fungera som brobyggare i den sociala samvaron även när det gäller äldre! En samvaro som skapades av clownernas sätt att möta och lyssna på var och en av de äldre.

Kontinuitet och delaktighet

Clownronden besökte regelbundet samtliga äldreboenden i Vellinge kommun, både demensboenden och somatiska boenden. Projektet involverade även verksamhetschefer och personal genom aktivt deltagande i det förberedande arbetet, vid clownbesöken, workshops och utvärderingar.

Genom projektet har de boende under en längre period fått kontinuerliga kulturupplevelser, vilket i sig är en hälsofrämjande insats. Dessutom har personalen genom sin delaktighet i projektet inspirerats till att frigöra sina egna kulturella uttryckssätt och våga använda dem i det dagliga arbetet.

Improviserade möten

Mötena har haft en spontan karaktär och syftet har inte varit att ”uppträda” i vanlig bemärkelse. Clownerna har istället på ett känsligt och ödmjukt sätt mött de boende genom bl a musik och dans. De har utgått från det som händer i stunden och använt sig av det i sin improvisation. Lyssnandet har varit i fokus i mötet med varje enskild person och givande möten har uppstått även om de äldres tal i vissa fall varit begränsat.

”Kan ni inte flytta hit, så vi får lite roligt varje dag?”
Citat från en 90-årig dam på ett av boendena.

Header logo