Målningen Brevskrivning av Carl Larsson finns på Nationalmuseum i Stockholm och ingår i Europeanas digitala samlingar. Foto: Europeana

Europeana ska bli mer användarvänlig

Satsningen Europeana har betytt mycket för digitaliseringen av Europas kulturarv. Men det finns fortfarande mycket att göra för att plattformen ska bli mer tillgänglig och användarvänlig. Det slår EU-kommissionen fast med utgångspunkt i den rapport som kom i början av september 2018.

Plattformen Europeana har funnits i tio år. Fokus ligger på att tillgängliggöra Europas kulturarv digitalt – plattformen omfattar idag över 58 miljoner kulturföremål från mer än 3700 bibliotek, arkiv, museer och samlingar. Den digitala samlingen innehåller allt från konst och mode till fotografier och sport, och speglar den europeiska kulturhistorien från förhistoriska perioder till idag. 

I den nya rapporten har EU-kommissionen tagit hjälp av oberoende utredare som konstaterar att Europeana har lyckats samla Europas kulturarv digitalt och gjort det tillgängligt för en europeisk publik. Bland annat underlättar plattformen för europeiska kulturinstitutioner att samarbeta och dela material digitalt eftersom det finns en gemensam digital lösning. 

Rapporten visar att Europeana lyckats väl med att samla en stor mängd föremål digitalt. Men när det gäller kvaliteten på plattformen och innehållet finns det en del kvar att göra. Det handlar dels om att innehållet behöver breddas och komma från fler platser och länder, och täcka in fler olika teman och kulturella intressen, än idag. Dels handlar det om att metadata när det gäller olika språk och detaljer i plattformen behöver förbättras.

Med utgångspunkt i rapporten har EU-kommissionen nu presenterat flera förslag på förbättringar:

  • Framöver bör Europeana fokusera mer på att tillgodose behoven hos de primära grupperna, det vill säga kulturarvsinstitutioner runtom i Europa. Det innebär bland annat att uppgradera plattformen så att innehållet blir mer tillgängligt, att sök- och olika språkfunktioner blir bättre.
  • Det vore bra om kuratorer tar hand om innehållet, gör urval och organiserar föremål så att de digitala samlingarna blir lättare att ta till sig och att bredden och djupet av kulturarvet blir tydligt. På så vis tror EU-kommissionen att Europeana kan bli mer använt också inom andra sektorer, till exempel inom utbildning, forskning och kreativa sektorer.
  • Plattformen behöver driva frågan om standardisering och gemensamma lösningar inom kulturarv så att fler institutioner, inte minst små institutioner, kan dra nytta av det.
  • Efter 2020 kommer Europeana troligen att finansieras genom det nya programmet Digitala Europa (Digital Europe Programme) som är på förslag och diskuteras i de pågående förhandlingarna om EU:s nya långtidsbudget (Multiannual Framework).
Header logo