Bild på den nya OMC-rapporten från OMC-gruppen för deltagande styrning av kulturarv.

Ny rapport om kulturarv och deltagande styrning

Nu har det kommit en ny rapport om innovativa sätt att på olika nivåer och med deltagande i fokus styra i frågor som rör kulturarv – vare sig det handlar om materiellt, immateriellt eller digitalt kulturarv. Rapporten är skriven av experter från 27 europeiska länder, bland annat från Riksantikvarieämbetet, som ingår i OMC-gruppen för deltagande styrning av kulturarv.

Syftet med rapporten är att visa på hur det går att få med deltagande som en del i det dagliga arbetet med olika former av styrning av kulturarv. Historiskt sett har styrningen av kulturarv skett utifrån ett uppifrån-och-nedperspektiv: från institutioner till allmänheten. Deltagande styrning är dess motsats och bygger på att många olika slags experter deltar i styrningen.

OMC står för öppen samordningsmetod, Open Method of Coordination, och är en metod som ska underlätta för EU:s institutioner att kommunicera med medlemsstaterna. Genom arbetet i olika OMC-grupper kan tjänstemän diskutera och utbyta erfarenheter i specifika frågor. Målet för det kulturpolitiska OMC-arbetet är att ta fram rekommendationer och goda exempel gällande olika kulturfrågor. Vilka frågor som står i fokus definieras i Arbetsplanen för kultur.

Header logo