Bild från EU.

Var med och påverka EU:s framtid

Vad tycker du att framtida EU-program ska innehålla? Nu har du chans att göra din röst hörd när EU-kommissionen går ut och frågar om råd i flera så kallade öppna konsultationer. Här har vi listat några av dem.

Vad tycker du att framtida EU-program, som exempelvis nuvarande programmet Kreativa Europa och de olika struktur- och investeringsfonderna, bör innehålla? Vad är viktigt att kommande ramprogram för kultur fokuserar på och vilka stödformer bör programmet innehålla för att svara mot kultursektorns behov? Det är några av många frågor som aktualiseras i EU-kommissionens öppna konsultationer där de vill få in synpunkter från medlemsstaterna inför utformandet av kommande programperiod efter 2020.

Öppet för alla

Det här är alltså en viktig möjlighet att påverka EU:s framtida program. Synpunkterna som framförs i de öppna konsultationerna tas i beaktan inför utarbetandet av kommande långtidsbudget och nästa generation EU-program. Alla som vill kan inkomma med synpunkter och nu är alltså rätt tid att engagera sig!

Vi har tidigare informerat om att våren 2018 är en viktig tid då EU:s långtidsbudget och budgeten för EU:s olika sektorsprogram samt för sammanhållningspolitiken (programmen inom struktur- och investeringsfonderna, exempelvis regionala utvecklingsfonden och socialfonden) ska förhandlas och beslutats. Sedan kommer EU-kommissionen att presentera ett flertal olika programförslag.

Diskussion och förhandling

Under hela året pågår diskussioner och förhandlingar på olika nivåer om dessa frågor, exempelvis inom EU:s institutioner och på nationell nivå. De europeiska nätverken är engagerade i framtiden för kulturen inom EU och formulerar och publicerar sina synpunkter. Vi kommer från Kreativa Europa Desk Sverige självklart hålla er uppdaterade under året om utvecklingen vad gäller EU:s kommande budget och program.

Just nu har EU-kommissionens olika generaldirektorat därför utlyst så kallade public consultations om prioriteringar för kommande programperiod. Det handlar om att kommissionen vill få synpunkter från olika typer av aktörer i Europa om hur nuvarande programperiod har fungerat och gällande vilka eventuella förändringar som bör göras i kommande programperiod – vilka behov som finns, hur programmen bör struktureras och vad de bör innehålla. Det handlar exempelvis om framtiden för det nuvarande sektorsprogrammet för de kulturella och kreativa sektorerna Kreativa Europa.

Delta i enkät

I det förra nyhetsbrevet informerade vi om att EU-kommissionen (Generaldirektoratet för utbildning och kultur) har utlyst en öppen konsultation med fokus på kultur och utbildning som har rubriken värderingar och mobilitet. Det är i denna konsultation som ni kan ge synpunkter gällande nuvarande och kommande sektorsprogram för kultur (och utbildning). Konsultationen består av enkätfrågor, men det går även bra att bifoga ett så kallat position paper där ni ges möjlighet att yttra er i friare form. Vi vill därför passa på att påminna er om att använda denna möjlighet. Svara på konsultationen här senast den 8 mars.

Subsidiaritetsprincipen gäller för EU:s befogenhet på det kulturpolitiska området. Det innebär konkret och förenklat att EU inte har befogenhet att göra vilka insatser som helst på kulturområdet och att EU:s insatser ska komplettera medlemsstaternas kulturpolitiska initiativ. Här kan ni läsa mer om EU:s politik för kultur. Det kan vara bra att ha i åtanke vad som är formellt möjligt att föreslå gällande åtgärder när ni lämnar era synpunkter inför kommande program.

Om ni är intresserade av att läsa hur lagtexten för det nuvarande programmet Kreativa Europa 2014-2020 är formulerad kan ni göra det här.

Lista över konsultationer

Kommissionen har nu utlyst väldigt många öppna konsultationer i olika frågor. De konsultationer som vi på Kreativa Europa Desk Sverige tänker kan vara mest intressanta för kultursektorns aktörer, utöver den li länkar till ovan, har vi listat här nedan. Det är relevant att kultursektorns synpunkter ges även för dessa områden.

• Public Consultation on EU funds in the area of Cohesion
Här kan ni lämna synpunkter på EU:s sammanhållningspolitik som innehåller EU:s struktur- och investeringsfonder, vilka utgör en mycket stor del av EU:s budget. Vill ni läsa mer om dagens struktur- och investeringsfonder kan ni göra det här.

• Public Consultation on EU funds in the area of investment, research & innovation, SMEs and single market
Här kan ni lämna synpunkter för EU:s politik för exempelvis forskning och innovation (nuvarande programmet Horizon 2020), små och medel stora företag (nuvarande programmet COSME) och EU:s inre marknaden, exempelvis den digitala inre marknaden. Dessa är områden som har kopplingar till de kulturella och kreativa sektorerna.

• Public Consultation on Migration
Här kan ni lämna synpunkter om exempelvis EU:s program och politik gällande migration och integration, interkulturell dialog etc. EU vill som de säger få ytterligare kunskap om “citizens' expectations on the future climate within the EU, regarding openness and acceptance”.

• Public Consultation on the External Financing Instruments of the European Union
Här kan ni lämna synpunkter I frågor rörande EU:s utrikespolitiska frågor, exempelvis EU:s fonder och program för internationellt utvecklingssamarbete.

Header logo