Bild på kvinna som läser för litet barn på bibliotek. Foto: Susanne Kronholm

På gång under 2018

Kulturrådet har i uppdrag att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Här har vi listat vad som är på gång inom vår läsfrämjande verksamhet 2018.

Biblioteksuppdraget – Stärkta bibliotek i hela landet
Bokstart
Läs- och litteraturfrämjande insatser
Läsfrämjande insatser under skollov
Regionalt utvecklingsbidrag till biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande
Inköpsstöd
Barn- och ungdomsbokskatalogen
Läsambassadören
Översyn av distributionsstöd inom litteraturstöden
Utgivning och spridning av litteratur på de nationella minoritetsspråken
Vuxnas läsande
Handlingsprogrammet för läsfrämjande
Läsfrämjande insatser i förskolan

Stöd

Biblioteksuppdraget – Stärkta bibliotek i hela landet

Vi genomför på regeringens uppdrag en satsning 2018–20 för att stärka folkbiblioteken. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som syftar till att ge långsiktiga effekter för att nå fler, minska klyftor samt öka inkludering och delaktighet. Bidrag kan sökas för att stärka en kommuns folkbiblioteksverksamhet vad gäller verksamhetsområden och målgrupper som pekas ut i bibliotekslagen, där läsfrämjande är ett av flera områden som kan få stöd. Två ansökningsomgångar kommer att äga rum under året, en på våren och en på hösten, och i samband med det stora informationsinsatser till sökande. År 2018 kommer uppdraget även bestå av en stor del kunskapsinhämtning och omvärldsbevakning gällande folkbibliotek.

Ansökningsperioder: 15 mars - 12 april 2018 samt 14 augusti - 11 september 2018

Läs mer om bidraget

Bokstart

Bokstart ska främja hållbar samverkan och långsiktig utveckling inom barns språkutveckling.

Målsättningen med Bokstart är 1) att stärka föräldrar och andra vuxna i barns närhet i deras betydelsefulla roll för sina barns språk- och läsutveckling, 2) att utveckla samverkan mellan bibliotek, förskola och barnhälsovård och 3) att öka och sprida kunskap om små barns språk- och läsutveckling.
I mars lanserades en webbplats för Bokstart och ambitionen är att den ska fungera som en digital plattform för kunskap, metodstöd och inspiration för främst professionerna, det vill säga bibliotek, förskola och barnhälsovård, men även intresserade föräldrar och vuxna i barns närhet.

Satsningen på små barns språkutveckling har pågått sedan 2015. Sedan 2017 har vi ett regeringsuppdrag att utvidga Bokstart till fler regioner och koppla satsningen till förskolan. Under 2018 ligger fokus på att ge stöd och följa upp de 29 projekt och språknätverk som beviljades stöd i november 2017. En andra ansökningsomgång är planerad i augusti-september.

Ansökningsperiod: 20 februari 2018 - 20 mars 2018

Läs mer om bidraget

Läs mer på Bokstarts webbplats.

Läs- och litteraturfrämjande insatser

Under 2018 sker två utlysningar av stödet för läs- och litteraturfrämjande insatser. Vi har som ambition att besöka fler Kulturrådsstöttade projekt ute i landet.

Ansökningsperiod: 20 februari - 20 mars 2018 och 11 september - 9 oktober 2018.

Läs mer om bidraget

Läsfrämjande insatser under skollov

Under året blir det en utlysning inom det regionala utvecklingsbidraget. Ansökningsperioden är på våren. Läsambassadören åker på läslovsturné och besöker framför allt olika folkbibliotek.

Ansökningsperiod: 20 februari 2018 - 20 mars 2018

Läs mer om bidraget

Regionalt utvecklingsbidrag till biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande

Under året hålls en utlysning av regionalt utvecklingsbidrag. Organisationer som är verksamma i län som ingår i kultursamverkansmodellen och som får bidrag från landsting, kommun eller annan huvudman kan söka utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet. För verksamheter i Stockholms län gäller särskilda villkor, läs mer här.

Ansökningsperiod: 20 februari - 20 mars 2018

Läs mer om bidraget

Inköpsstöd

Utlysningen av inköpsstöd till folk-och skolbibliotek sker i mars-april varje år. Stödet ska användas till inköp av barn- och ungdomslitteratur eller inköp av vuxenlitteratur som främjar barns och ungas intresse för läsning.

Ett villkor för bidrag är att kommunen avsatt egna medel till inköp av medier till folk- och skolbibliotek för ett belopp som uppgår till minst summan av föregående års medieanslag och att den del av anslaget som avser medier för barn och unga inte minskar. Ett villkor sedan 2015 är att kommunerna har en politiskt antagen biblioteksplan eller ett beslut om att ta fram en plan. De senaste fem åren har cirka 240–250 kommuner sökt varje år och beviljats stöd på mellan 24–25 miljoner. Under året planerar vi att genomföra en uppföljning av stödet.

Ansökningsperiod: 20 mars 2018 - 17 april 2018

Läs mer om bidraget

Projekt

Barn- och ungdomsbokskatalogen

I katalogen för barn- och ungdomsböcker presenteras ett urval av det bästa ur årets utgivning för barn, ungdomar och unga vuxna. Katalogen vill tipsa, inspirera och väcka lust till läsning.

Katalogen trycks i 400 000 exemplar och lanseras i höst, i samband med läslovet. Under året kommer katalogen att släppas som app.

Läsambassadören

Johan Anderblad utsågs till läsambassadör i september 2017. Under året kommer han att fortsätta sitt läsfrämjande arbete med fokus på familjer, barn och vuxna i alla åldrar genom möten och genom Instagram. Läsambassadören kommer även att ”checka in” och vara gäst i radio, tv, poddar och liknande. Han kommer även att producera egna filmer som kan spridas via sociala medier och visas på konferenser och utbildningsdagar om läsning.

Läsambassadören kommer även sprida Barn- och ungdomsbokskatalogen i samband med att den släpps i höst.

Översyn av distributionsstöd inom litteraturstöden

Under året kommer Kulturrådet att ta fram konkreta förslag på utvecklingsinsatser. Nyckelfrågor i arbetet är:

  • Hur kan distributionsstödets läs- och litteraturfrämjande möjligheter tillvaratas och utvecklas?
  • Speglar stödet de behov som finns hos biblioteken?
  • Hur kan förlag och författare på bästa sätt gynnas av stödet utifrån ett litteraturfrämjande perspektiv?

Utgivning och spridning av litteratur på de nationella minoritetsspråken

Regeringen har gett oss i uppdrag att under 2017–19 genomföra insatser som har till syfte att främja utgivning och spridning av litteratur på de nationella minoritetsspråken. Barn- och ungdomslitteratur på de nationella minoritetsspråken ska särskilt prioriteras. I uppdraget ingår också att i samverkan med romska företrädare och sakkunniga genomföra läsfrämjande insatser för den romska minoriteten.

Vuxnas läsande

Vi kommer att följa upp den metoddag för vuxnas läsande som vi arrangerade hösten 2017. Uppföljningen sker tillsammans med kontakter i nätverket bibliotek, folkbildning, fackförbund, Bygdegårdarna, Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) med flera.

Läsambassadören deltar i ”Boken på arbetsplatsen” för fackliga läsfrämjare i mars och tydliggör sin roll som även de vuxna läsarnas läsambassadör. Nya metoder för läsfrämjande för vuxna uppmuntras i bidragsgivningen för läs- och litteraturfrämjande, exempelvis högläsning, biblioterapi, uppsökande, ”family literacy”-satsningar etc.

Handlingsprogrammet för läsfrämjande

Utgångspunkten för vårt läsfrämjande arbete är vårt handlingsprogram. Det har gått fyra år sedan handlingsprogrammet togs fram och det behöver nu uppdateras och kompletteras. Under året ska vi inleda arbetet med detta. Målet är att presentera ett nytt handlingsprogram 2019.

SATSNING

Läsfrämjande insatser i förskolan

Gratis böcker till alla förskolor i Sverige och en extra satsning på högläsning – detta ingår i vårt nya uppdrag kring läsfrämjande insatser i förskolan.

Genom denna satsning på läsfrämjande ska alla förskolor i Sverige utan kostnad erbjudas ett brett urval av böcker. Böckerna är framtagna av sakkunniga inom litteratur, innehåller titlar på olika språk, inklusive minoritetsspråken, och tar hänsyn till barns olika förutsättningar.

Bokbeställningarna kommer gå att göra under 2019. Mer information om hur böckerna beställs presenteras innan jul.  

Läs mer

Header logo