Uppdrag till Statens kulturråd att genomföra en översyn av bidraget för Skapande skola

Regeringen ger Statens kulturråd i uppdrag att genomföra en översyn av hur statsbidraget till kulturell verksamhet i skolan, Skapande skola, kan utvecklas i syfte att nå fler och nya grupper av barn och unga.

I översynen ingår att analysera orsakerna till att mindre kommuner och friskolor inte söker medel i samma utsträckning som större kommuner respektive kommunala skolor.

Läs regeringsuppdraget

Header logo