Örebro länsteater: Det normala livet. Foto: Andreas Hylthén.

Vad är tillgänglighet?

Alla människor har rätt att ta del av kulturlivet – och ska kunna göra det utifrån sina egna önskemål och möjligheter i olika skeden av livet. Det gäller alldeles oavsett vilka fysiska, psykiska, eller exempelvis kognitiva funktioner en person har. Det här är något som framhålls i både de kulturpolitiska målen och i den av Sverige ratificerade FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Kulturrådet har ett särskilt uppdrag att driva på utvecklingen så att kulturlivet blir mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Det betyder bland annat att vi informerar om tillgänglighet, men också att tillgänglighet är en viktig aspekt i vår bidragsgivning.

Det finns fortfarande många hinder i samhället för att personer med någon typ av funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta i kulturlivet, i eftergymnasiala konstnärliga utbildningar, eller att kunna arbeta professionellt inom kulturlivet. Sådana hinder måste tas bort så att kulturlivet blir mer tillgängligt och jämlikt.

Många människor har tillfälliga eller varaktiga funktionsnedsättningar av olika slag och det är en naturlig del av samhället. Genom att andelen äldre i befolkningen blir fler och fler, så är det troligt att andelen personer med funktionsnedsättning också ökar. För att tillgängligheten inom kulturlivet ska bli bättre krävs att aktörer på både lokal, regional och nationell nivå arbetar gemensamt med flera olika typer av insatser. I det arbetet är det viktigt att ha, eller att upprätta, ett nära samarbete med funktionshinderrörelsen som har kunskap om behov, problematik och möjliga lösningar.

Som kulturaktör bör man ta reda på vad i den aktuella verksamheten eller miljön som hindrar människor med en funktionsnedsättning från att delta. När man har identifierat hindren så kan man påbörja att ta bort och överbrygga dem. Det kan handla om både enkla och snabbt gjorda åtgärder, eller mer omfattande och långsiktiga insatser. I grunden handlar det om att arbeta med ett verksamhetsperspektiv där mångfald och universell design är vägledande.

Header logo