Not Quite. Foto: Karl Hallberg.

Verksamhetsbidrag till konsthantverk

Kulturrådet fördelar verksamhetsbidrag till sammanslutningar av konsthantverkare, såsom konsthantverkskooperativ och fria konsthantverksgrupper.

VEM KAN SÖKA?

Professionella grupper eller sammanslutningar av yrkesverksamma konsthantverkare i Sverige kan söka stöd för sin verksamhet. Bidrag lämnas främst till aktör vars verksamhet bedöms vara av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde. Kulturrådet prioriterar ansökningar från aktörer som inte har kommunal eller regional huvudman.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Verksamhetsbidrag kan sökas för utåtriktad verksamhet som till exempel utställningar med samtida konsthantverk av hög kvalitet, programverksamhet och kunskapsspridning i syfte att stärka konsthantverkets ställning och skapa förutsättningar för områdets utveckling. Stöd till utställningsersättning för utställande professionella konstnärer kan sökas som en del av verksamhetsbidraget. Kulturrådet kommer i redovisningen av bidraget att särskilt följa upp att utställda konstnärer mottar ersättning.

Se MU-avtalet.

GRUND FÖR BIDRAGSFÖRDELNING

Vid fördelning bedöms verksamhetens konstnärliga kvalitet och omfattning samt att verksamheten kommer att möta en publik. Verksamheten ska ha annan finansiering än det bidrag som söks från Kulturrådet.

Den totala bidragsfördelningen för året ska karaktäriseras av:

 • hög konstnärlig kvalitet
 • förnyelse och utveckling
 • geografisk spridning
 • internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
 • mångfald i utbudet (avser både medverkande, målgrupp och konstnärliga uttryck)
 • ett barn- och ungdomsperspektiv
 • ett tillgänglighetsperspektiv som innebär att människors olika förutsättningar att möta bild- och formkonst beaktas
 • ett jämställdhetsperspektiv
 • lokal och/eller regional förankring och samverkan

ANSÖKAN

Ansökan görs online. Blankettexempel och mer information finns i högerspalten. Ansökan som inkommer efter 24.00  sista ansökningsdagen avvisas. Ansökan ska innehålla samtliga uppgifter som efterfrågas. Uppgifter om förändringar eller nya uppgifter kan därefter tillföras ärendet.

Kontakta Kulturrådet för adresser.

OBLIGATORISKA BILAGOR

 • Senaste verksamhetsberättelse med bokslut
 • Verksamhetsplan för det aktuella året med kalendarium för utställningar
 • Eventuell styrelse- och medlemsförteckning

BESLUT

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör.  Ansökningarna bedöms av sakkunniga som verkar rådgivande i bidragsbedömningen och lämnar förslag på vilka ansökningar som bör prioriteras bidrag. Beslutet kan inte överklagas.

Sakkunniga lämnar ett förslag till fördelning av bidrag efter:

 • en genomgång av varje ansökan för sig
 • en prövning av varje ansökan i relation till alla ansökningar
 • diskussioner om fördelningen av stödet i sin helhet

Om en sakkunnig är jävig deltar inte hen i beredningen av ärendet. Det står i beslutet vilka sakkunniga som inte deltagit på grund av jäv.

Beslutet skickas till samtliga sökande med e-post. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR TILLGÄNGLIGHET

Från och med 2016 gäller att vissa tillgänglighetsinsatser ska åtgärdas. Detta är kopplat till de mål som finns inom ramen för funktionshinderspolitiken och innefattar för fria arrangörsorganisationer följande:

Samtliga organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten till sin publika verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, de sociala medier eller fristående evenemangskalendrar som används senast 2016.

Exempel på information om tillgänglighet.

Samtliga organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och har egen lokal för publik verksamhet ska åtgärda så kallade enkelt avhjälpta hinder i sina publika lokaler senast under 2016.

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder.

Läs mer om hur Kulturrådet arbetar med tillgänglighetsfrågor.

REDOVISNING

Beviljat verksamhetsstöd ska redovisas på särskild blankett senast det datum som Kulturrådet fastställt i bidragsvillkoren i beslutet.

 • Verksamheten ska genomföras enligt de planer som anges i ansökan och bidraget ska användas enligt de villkor som finns i beslutet
 • om verksamheten ändras avsevärt ska Kulturrådet snarast meddelas ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas
 • om bidragsmottagaren upphör med sin verksamhet ska outnyttjat bidrag återbetalas

Obligatoriska bilagor

Bokslut och verksamhetsberättelse för organisationen ska bifogas redovisningen.

Bidragsmottagaren ska på begäran lämna revisorsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget förbrukats.

I övrigt gäller de villkor som fastställts i beslutet.

VILLKOR

Som villkor för bidraget gäller att Kulturrådet ska underrättas om verksamheten väsentligt ändras vad gäller konstnärligt innehåll, medverkande, tidplan eller finansiering i förhållande till vad som angivits i ansökan. Sådana ändringar kan innebära att bidraget eller del av bidraget ska återbetalas.

I övrigt ska sökande följa de villkor för redovisning som Kulturrådet anger. Brister sökande i detta avseende kan bidraget eller delar av bidraget komma att återkrävas.

Kulturrådet kan i samband med beslut ange ytterligare villkor.

På webbplatser och annat informationsmaterial som affischer och programblad bör det framgå att Kulturrådet har beviljat stöd för verksamheten. Logotyp kan laddas ned från Kulturrådets webbplats. Kulturrådet ska inte anges som medarrangör.

Ladda ner Kulturrådets logotype.

UTBETALNING

Utbetalning av beviljat bidrag görs till det plus- eller bankgirokonto som angetts i ansökan.

KONTROLLUPPGIFTER

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då stödet ses som näringsbidrag. Om bidragsmottagaren är en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kontrolluppgifter gäller bidrag som betalats ut under föregående år.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Anna Livén West
Telefon: 08-519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

ANSÖKAN

19 september 2019 - 17 oktober 2019
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2019 för verksamhetsbidrag till konsthantverksgrupper är:
19 september - 17 oktober 2019.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNING

Redovisningsperiod är 30 april - 28 maj 2019.

Redovisningsblankett

UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo