Danscentrum Syd. Memory Wax, Possible Impossible. Foto: Miguel Azcue.

Centrumbildningar

Det här bidraget finns till för att stödja kultur av hög kvalitet genom att säkra professionella kulturaktörers villkor och stärka deras ställning på arbetsmarknaden.

Ska du lämna in en redovisning för verksamhet under 2018? Här hittar du information från förra ansökningsomgången. 

1. Kan du ansöka?

Centrumbildningar inom kultursektorn i Sverige kan söka det här bidraget. 
Med centrumbildningar menar vi medlemsbaserade organisationer som arbetar nationellt inom olika konstområden och bland annat har arbetsförmedlande insatser för att stärka sina medlemmars ställning på arbetsmarknaden.

Den organisation du söker för ska visa på: 

 • en demokratisk organisering kring hur medlemmars intressen tas till vara
 • en struktur för ansvarsutkrävande
 • finansiering genom bland annat en medlemsavgift

Om verksamheten omfattar flera olika juridiska personer, till exempel självständiga regionala kontor, ska en gemensam ansökan göras av en juridisk person.

2. För vad kan du få bidrag?

Det går att få verksamhetsbidrag för insatser som:

 • främjar medlemmarnas villkor inom ett konstområde
 • breddar och stärker medlemmarnas ställning på arbetsmarknaden, bland annat genom arbetsförmedlande insatser.
 • når hela landet

Målgruppen för insatserna ska vara fysiska eller juridiska personer som uppfyller Arbetsförmedlingen Kultur Medias krav på professionalitet. De behöver inte vara inskrivna hos eller få ersättning från Arbetsförmedlingen.
Verksamheten du söker för ska ha annan finansiering utöver den från Kulturrådet.

Det går inte att få bidrag för produktion av egna föreställningar eller liknande.

Nytt för 2019 är att det också går att få bidrag från Skapande skola. Det gäller bara insatser som stärker kultur i skolan. Läs mer i vägledningen.

3. När kan du ansöka?

Du kan söka bidrag en gång per år under oktober via vår onlinetjänst. Det går bara att söka stöd för insatser under det kommande året. Om du vill arbeta med fleråriga insatser, behöver du beskriva dem i varje ansökan.

Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi vanligtvis inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.
Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 12 veckor efter sista ansökningsdatum.

4. Hur ansöker du?

Din ansökan ska innehålla den information vi frågar efter i ansökningsomgången. Du behöver skicka med en budget som beskriver hela verksamheten, och skicka med en verksamhetsplan. Om verksamheten omfattar flera olika juridiska personer, ska du skicka in en verksamhetsplan och budget för var och en. 

Efter att vi tagit emot din ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att bedöma den.

5. Vad händer efter att du skickat in ansökan?

När sista ansökningsdatum har passerat, går samordnaren för bidraget igenom alla giltiga ansökningar. Tillsammans med handläggare för respektive konstområde (sakhandläggare) bedömer samordnaren varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Sakhandläggarna bedömer ansökningarna utifrån behoven i konstområdena och samordnaren utifrån arbetsmarknadsperspektivet.

Kulturrådets generaldirektör beslutar om bidrag. Beslutet kan inte överklagas.
Vi tar hänsyn till om verksamheten fått annat statligt stöd, främst för att samma kostnad inte ska finansieras av andra myndigheter.

Om du planerar större synliggörande insatser eller insatser som stärker kultur i skolan, prioriterar vi insatser som du samordnar med andra sökande.

Förutom det vi redan nämnt ska den totala bidragsgivningen kännetecknas av:

 • Förnyelse och utveckling,
 • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete,
 • Barn- och ungdomsperspektiv med fokus på att stärka kultur i skolan,
 • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq- och tillgänglighetsperspektiv.

Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiven, men vår sammanlagda fördelning av alla bidragstyper under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

För våra bidrag gäller generella villkor. De finns beskrivna i villkorsbilagan som vi skickar med beslutet. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

Verksamheten/projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget. I beslutet kan vi peka ut om något inte kan finansieras eller borde utvecklas.

6. Hur redovisar du?

Du som får bidrag ska lämna in en redovisning via vår onlinetjänst senast det datum som vi beslutat och kommunicerar via e-post i samband med beslutet. Där informerar vi också om de eventuella villkor som gäller för redovisningen.

I redovisningen ska du ska skicka med verksamhetsberättelse och årsredovisning. Om verksamheten omfattar flera olika juridiska personer, ska du skicka med en verksamhetsberättelse och årsredovisning för var och en. 

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


För mer info:
kulturradet@kulturradet.se

ANSÖKAN

8 oktober 2019 - 5 november 2019
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2019 är:
08 oktober - 05 november 2019

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

REDOVISNING

Redovisningsperiod för 2019 års verksamhet är: 
14 maj - 11 juni 2020.

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av blanketter för ansökan och redovisning. Observera:

 • blanketterna kan komma att ändras
 • kopiorna ska inte skickas in.
Header logo