Till navigation Till innehåll

Definitioner av begrepp

I det här sammanhanget betyder dessa begrepp följande.

Definitionen omfattar

Definitioner

Aktörer som är kulturpolitiskt viktiga: aktören är av stor betydelse för kulturområdet och bidrar till att uppfylla de kulturpolitiska målen. Det kan till exempel handla om att aktören bidrar till kulturens infrastruktur, att verksamheten uppvisar stor konstnärlig kvalitet eller att aktören främjar kulturområdets utveckling och tillgänglighet. 

Aktör verksam i Sverige: aktören är registrera i Sverige och har sin verksamhet baserad i kulturlivet i Sverige. 

Aktörer som bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet: en juridisk person eller enskild näringsidkare som inte ansvarar för konstnärligt innehåll men vars verksamhet är betydelsefull för kulturområdets infrastruktur. 

Till exempel agent, medlemsorganisation, kulturmässa, nätverk eller liknande inom kulturområdet. Det kan också vara centrala organisationer som i samordnad ansökan söker stöd för strategiska och främjande insatser för sina medlemmars räkning. 

Amatörkulturell verksamhet som bedöms ha nationell kulturpolitisk betydelse: en juridisk person eller enskild näringsidkare som i sin verksamhet för amatörer anlitar professionella fria kulturaktörer och vars verksamhet utifrån en sammanvägd bedömning är av nationell kulturpolitisk betydelse. 

Enskild konstnär: kan söka Kulturrådets återstartsbidrag i egenskap av kulturaktör om ansökan gäller ett samarbete som avser ett gemensamt projekt eller verksamhet där två eller flera enskilda konstnärer ingår och om ansökan i övrigt uppfyller kriterierna för bidrag. Enskild konstnär kan dock inte söka krisstöd eller återstartsbidrag enbart för sin egen konstnärliga verksamhet. 

Enskild näringsidkare: en enskild näringsidkare är en privatperson som driver ett eget företag som enskild firma, en annan benämning för enskild firma är enskild näringsverksamhet. Som organisationsnummer används företagarens personnummer.  

Internationell eller interkulturell kulturverksamhet: med internationell kulturverksamhet avses verksamhet som berör Sverige och minst ett annat land. Med interkulturell kulturverksamhet avses verksamhet som främjar etniskt och kulturell mångfald i Sverige. 

Juridisk person: företags- och organisationsformer så som aktiebolag, handelsbolag, stiftelser, ideella och ekonomiska föreningar, som har ett organisationsnummer.  

Kulturevenemang: evenemang med professionellt yrkesverksamma kulturaktörer. Exempelvis konsert, scenkonstföreställning, tillfällig utställning, festival, föreläsning eller ett annat liknande kulturevenemang.

Kulturell verksamhet av professionell art: Aktiviteter och arbete som bedrivs inom ramen för ett samarbete eller en organisation där två eller flera personer ingår som har konstnärligt arbete som huvudsyssla, erhåller lön eller arvoderas.  

Verksamheten bedrivs av en juridisk person eller är samordnad genom en enskild näringsidkare. Till exempel musikgrupp, scenkonstensemble, arrangör, konstnärlig produktionsplats, utställare, galleri, bokhandlare, förlag, producent, fonogramproducent, museum, eller liknande.   

Det kan också vara aktörer som levererar varor och tjänster som är avgörande för den kulturella infrastrukturen, men som inte ansvarar för det konstnärliga innehållet, och som har sina huvudsakliga intäkter från kulturevenemang. Till exempel bokare, tekniker, scenografer, teknikleverantör eller liknande.  

Kulturområdet: betyder i det här sammanhanget kulturverksamhet inom:

  • teater, dans, musik och annan scenkonst, 
  • litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek, 
  • bildkonst, form och konsthantverk,
  • museer och utställningar, 
  • andra kulturella områden. 

Nationella minoriteters kulturverksamhet som bedöms ha nationell kulturpolitisk betydelse:juridisk person eller enskild näringsidkare som i sin verksamhet verkar för att någon av Sveriges fem nationella minoriteter, judar, romer, urfolket samer, sverigefinnar eller tornedalingar, ska behålla och utveckla sin kultur och vars verksamhet utifrån en sammanvägd bedömning är av nationell kulturpolitisk betydelse. 

Offentlig huvudman: avses att staten, regioner och kommuner har ett bestämmande inflytande över organisationen. 

Offentligt stödda institutioner: med offentligt stödda institutioner avses en organisation med offentlig huvudman eller en organisation som har ett särskilt utpekat offentligt uppdrag som finansieras av kommun, region eller stat. Det kan till exempel handla om organisationer med statlig finansiering genom kultursamverkansmodellen eller som har statliga bidrag som en regional kulturverksamhet i Stockholms län. Det kan också handla om verksamheter som har nationella uppdrag med statlig finansiering.  

Professionella fria aktörer: en juridisk person eller en enskild näringsidkare som har en professionell verksamhet inom kulturområdet och som inte har en offentlig huvudman.  

+ + +