Övriga stöd

Utöver Kreativa Europa finns det möjlighet att söka stöd för kulturprojekt inom andra EU-program. Du kan även söka stöd från andra bidragsgivare och fonder för internationellt kulturutbyte.

Här hittar du information om:

• Stöd inom andra sektorsprogram inom EU

• Stöd inom europeiska struktur- och investeringsfonder

• Stöd från andra bidragsgivare för internationellt utbyte och samarbete


Stöd inom ANDRA SEKTORSPROGRAM INOM EU

Inom sektorsprogrammen nedan finns intressanta stödmöjligheter för aktörer verksamma inom de kulturella och kreativa sektorerna. Alla program som listas här löper under åren 2014–2020, precis som Kreativa Europa.

Du kan även ta reda på vilka EU-stöd som är aktuella för ditt projekt genom att använda Fund-Finder, en publikation som är framtagen av nätverken IETM och On the Move som verkar för ökad internationell rörlighet inom kultursektorn. I Fund-Finder kan du hitta information om stöd inom andra EU-program än Kreativa Europa, ta del av projektexempel samt användbara länkar om europeiskt och internationellt kultursamarbete.

Läs mer i Fund-Finder.

ERASMUS +

Erasmus + är EU-kommissionens program för utbildning, ungdom och sport.  Programmet har fokus på följande delar:

• Mobilitet (kompetensutveckling, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten)

• Projektsamarbete (strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt)

• Stöd för policyförändring (verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå)

Kulturaktörer är behöriga att ansöka om stöd inom samtliga av dessa områden.

Det finns också stöd för så kallade branschspecifika kunskapsallianser inom exempelvis kulturella och kreativa näringar. Syftet är att kartlägga och fylla kompetensglapp genom samarbete mellan arbetsmarknad och utbildning.
De tre nationella kontaktpunkterna för programmet i Sverige är Universitets- och högskolerådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Riksidrottsförbundet.

Läs mer om de olika stödformerna inom Erasmus + på deras webbplatser.

 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ansvarar för ungdomsdelen i programmet som kallas Erasmus + Ung och Aktiv. Läs mer här.
 • Universitets- och högskolerådet ansvarar för utbildningsdelen i Erasmus +, vilket även inkluderar olika stöd till exempelvis kompetensutveckling, informellt lärande och volontärarbete i Europa. Läs mer här.
 • Riksidrottsförbundet ansvarar för idrottsdelen i programmet. Läs mer här.

Här kan du läsa mer om Erasmus + på EACEA:s webbplats.

EUROPA FÖR MEDBORGARNA

Programmet ger stöd till aktiviteter och organisationer som främjar ett aktivt europeiskt medborgarskap. Stöd kan till exempel sökas för vänortssamarbete, medborgarprojekt och projekt som aktörer i civilsamhället tar initiativ till.

Det finns två delprogram:

• Europeiskt ihågkommande
Här uppmuntras verksamhet, debatt och reflektion med koppling till EU-medborgarskap, demokrati och gemensamma värderingar, gemensam historia och kultur, samtidigt som minnet av det förflutna värnas. Medel finns att söka för långsiktig verksamhet och projekt som värnar ett aktivt europeiskt ihågkommande för att bevara platser, minnesmärken och arkiv som anknyter till deporteringar och förföljelser av människor.

• Demokratiskt engagemang och deltagande
Syftet är att samla medborgare i olika europeiska länder för ömsesidigt utbyte av erfarenheter och värderingar och för utveckling av nya metoder för samverkan. Stödet uppmuntrar olika former av vänortssamarbeten och tematiska nätverk. Delprogrammet riktar sig även till organisationer utan vinstsyfte, som bedriver verksamhet på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är nationell kontaktpunkt för programmet. Läs mer här.

Läs mer om programmet på EACEA:s webbplats.

HORISONT 2020

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet innebär bland annat en förstärkt satsning på framstående forskning och på små och medelstora företag.

Programmet har tre prioriteringar:

• Spetskompetens – Excellent Science
Ska stärka EU:s globala ställning inom forskning och innovation. Här ryms satsningen på det Europeiska forskningsrådet, ERC, mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska-Curie, samverkansforskning inom nya och lovande forskningsområden Future and Emerging Technologies (FET) samt forskningsinfrastruktur.

• Industriellt ledarskap – Industrial leadership
Ska göra Europa mer attraktivt för investeringar inom forskning och innovation, skapa jobb och tillväxt, attrahera mer privata och strategiska investeringar till forskning och innovation. Detta ska bland annat ske genom riskkapital, stöd till innovationer i små och medelstora företag, och genom satsningar på Key Enabling Technologies och avancerad tillverkning och bearbetning.

• Samhälleliga utmaningar – Societal challenges
Fokuserar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför. För att ta sig an utmaningarna kommer det i många fall att krävas tvärvetenskapliga samarbeten som inkluderar samhällsvetenskap och humaniora.

Vinnova är nationell kontaktpunkt i Sverige för programmet. Läs mer här.

Läs mer om Horisont 2020 på EU-kommissionens webbplats.

COSME

Programmet ska stimulera tillgången till finansiering för små- och medelstora företag inom EU. COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) har ett särskilt fokus på bland annat finansieringsfrågor.

Den största delen av programmet syftar till att underlätta tillgången till finansiering för små- och medelstora företag. Det innefattar exempelvis lånegarantier och tillgång till riskkapital, med ett särskilt fokus på små och medelstora företag i starka expansions- och tillväxtfaser.

COSME syftar även till att skapa ett gynnsamt företagsklimat inom EU, underlätta tillgången till marknader inom och utanför EU, samt främja entreprenörskap genom till exempel stöd till unga entreprenörer. Det finns intressanta möjligheter för kulturella och kreativa företag att söka stöd inom programmet.

Tillväxtverket nationell är kontaktpunkt för programmet. Läs mer här.

Läs mer om COSME på EU-kommissionens webbplats.


KULTUR INOM STRUKTUR- OCH INVESTERINGSFONDERNA

I Sverige finns fyra europeiska struktur- och investeringsfonder (även kallade ESI-fonder).

Europeiska socialfonden

Svenska ESF-rådet är ansvarig myndighet för Socialfondsprogrammet 2014-2020.

 • Europeiska regionala utvecklingsfonden
  Tillväxtverket är ansvarig myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen och Interreg 2014-2020.
 • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
  Jordbruksverket är ansvarig myndighet för Landsbygdsprogrammet 2014 2020.
 • Europeiska havs- och fiskerifonden
  Jordbruksverket är ansvarig myndighet för Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020.


De fyra fonderna innehåller 27 olika program varav flera är relevanta för kulturaktörer.

Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet har en gemensam webbplats, www.eufonder.se. Här finns information om de fyra ESI-fonderna och de stödformer och program som ingår. Programmen i alfabetisk ordning.
Mer information om utlysningar finns under respektive programs webbsida.
ESI-fonderna har en total budget om 67 miljarder kronor för programperioden 2014−2020.

Våren 2016 lanserades "Klokboken" som handlar om hur kulturaktörer kan söka stöd för projekt inom ramen för ESI-fonderna.

Här kan du läsa Klokboken. 

Redovisning av svenska projekt

Kulturrådet har tillsammans med Riksantikvarieämbetet i uppdrag från regeringen att varje år redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljas stöd via EU:s struktur- och investeringsfonder.

Rapporterna finns här.


STÖD FRÅN ANDRA BIDRAGSGIVARE

Här finns tips på andra svenska bidragsgivare och fonder för internationellt kulturutbyte.

Residensmöjligheter

Nätverken On the Move och Res Artis uppdaterar regelbundet sina webbplatser med information om aktuella residensmöjligheter för konstnärer och kulturarbetare och utlysningar om stöd för internationellt kultursamarbete.

NORDISKT KULTURSAMARBETE


EUROPEISKT KULTURSAMARBETE

INTERNATIONELLT KULTURSAMARBETE

 • Svenska institutet: Creative Force
  Projektstöd och såddfinansiering. Läs mer här.
 • Asia Europe Foundation
  Projektstöd för kultursamarbete mellan aktörer i Asien och Europa. Läs mer här.

Kulturrådet är tillsammans med Svenska Filminstitutet nationell kontaktpunkt för EU-programmet Kreativa Europa.

Header logo