Kultur kan stärka välfärden i Norden

Norden kan utveckla den nordiska välfärdsmodellen med hjälp av kultur. Det står att läsa i den rapport som nyligen lämnades till Nordiska ministerrådet. Här finns en kartläggning av området kultur och hälsa och förslag på hur samlade nordiska krafter ska stärka området – och inte minst folkhälsan.

 

Kulturens roll i samhället

Kan hälsa vara en del av kulturpolitiken? Kan kultur vara en del av socialpolitiken? Det menar Kjell Austin författare till rapporten Vändpunkt – kultur och hälsa i nordisk samverkan.

Genom att göra kulturlivet tillgängligt för fler människor, kan fler utöva och uppleva olika kulturaktiviteter. Kulturupplevelser och social samvaro har i forskningen visat sig ha positiv inverkan på människors välbefinnande. Och i förlängningen på deras hälsa. Om folk mår bättre av kultur bör ett rikt kulturutbud  kunna ge samhällsekonomiska vinster.  En tilltagande äldre befolkning och många långtidssjukskrivna, inte minst bland unga, aktualiserar frågan.

I rapporten kan man även läsa om projekt på universitet och högskolor samt på institutioner och organisationer i hela Norden. Det internationella arbete som bedrivs inom området Culture and Health och Arts and Health beskrivs överskådligt.

Rapporten beskriver hur kulturen kan få en viktig roll i det nordiska hälsofrämjande arbetet. Men då måste tvärfackliga och tvärsektoriella samarbeten öka och det behövs även en sammahållande kompetensfunktion för kultur och hälsa i Norden.

Den betonar även att kulturen inte ska ses som ett hälsobringande verktyg. Konst och kultur ska fortsatt prioriteras utifrån sina egna premisser. Kulturarbetare och konstnärer ska heller inte vara terapeuter. Däremot kräver arbetet med kultur och hälsa ett nytt sätt att tänka kring hälsa för hela människan.

Insatser

Rapporten har två huvudförslag på insatser:

  • Ett treårigt uppdrag till Nordens Välfärdscenter att vara kompetensfunktion, och låta även kultur ingå som ett område som kan stärka det nordiska samarbetet inom den sociala sektorn. För att på så sätt utveckla den nordiska välfärdsmodellen.
  • Nordiska ministerrådet initierar forskningsprojekt som visar på samhällsekonomiska vinster med kopplingen kultur och hälsa.

Bakgrund

Region Skåne fick i uppgift av Nordiska ministerrådet att kartlägga och analysera behovet av samarbete inom Norden.  Rapporten är skriven av Kjell Austin, som under många år arbetat med kultur och hälsa-frågor i Norden.
Rapporten Vändpunkt – kultur och hälsa i nordisk samverkan kommer att tas upp på Ministerrådets ämbetsmannakommitté för kultur i februari och de nordiska kulturministrarnas möte i april 2015.

MER INFORMATION

Bibbi Miegel Sandborg
Utvecklare kultur och hälsa Kultur Skåne
birgitta.miegel-sandborg@skane.se

Header logo