Unik översikt av kultur och hälsa

Begreppet kultur och hälsa hörs allt oftare. Men vad menar man egentligen? Ola Sigurdson, föreståndare vid Centrum för kultur och hälsa, har försökt att reda ut begreppen i en nyutkommen bok, Kultur och hälsa: Ett vidgat perspektiv. Här ger han och forskarkollegor vid Göteborgs universitet en tillgänglig introduktion i ämnet.

Boken Kultur och hälsa: Ett vidgat perspektiv är den första i sitt slag. Här får läsaren en snabb exposé i ämnet; från medeltidens symbios av kultur och hälsa till dagens högaktuella forskningsfält som åter knyter ihop de två områdena. Vi får veta hur kultur- och hälsobegreppen växt fram genom århundradena och hur detta varit avgörande för hur vi idag ser på kultur respektive hälsa. Boken ger både en översikt och fördjupad introduktion i ämnet, och den som vill kan förkovra sig i forskare, forskningsartiklar och böcker i ämnet.

 

Ligger i tiden

Kultur och hälsa påverkar hela människan – och även samhället. I vår tid är frågor kring psykisk ohälsa, stress och åldrande något vi måste förhålla oss till. Konst, musik och dans har varit föremål för flera vetenskapliga studier kopplat till dessa livsstilsfrågor, framförallt inom hjärnforskningen. Fiktionens betydelse för människans existentiella behov, är ett annat område som studeras inom litteraturforskningen. Dessa frågor hänger i sin tur samman med om vi har ett samhälle med god sjukvård, hög livslängd och utbildningsnivå.

Kulturbegrepp

Begreppen kring kultur och hälsa är mångtydiga. De rör sig mellan två kulturbegrepp: kultur som meningsskapande system och kultur som konstnärliga och intellektuella verk. Kulturen kan vara utövande eller något man tar del av. Kultur och hälsa kan vara förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande.

Evidens

En mångvetenskaplig och gränsöverskridande forskning är en förutsättning för kultur och hälsa. Den har dessutom en viktig uppgift att förse politiker och andra beslutsfattare med vetenskapliga belägg inför större kultur- och hälsasatsningar. Boken ger en översikt av forskningsfältet ur både ett nationellt och internationellt perspektiv.

Medicinsk humaniora

Medicinsk humaniora ger en mångfald av humanistiska, mänskliga perspektiv på vetenskap och samhälle. Detta forskningsområde delas in i tre områden:

  • Konst och hälsa (eng. Arts in/and Health) har en terapeutisk inriktning, hur konstarterna har en läkande effekt på människan. Dit räknas exempelvis biblioterapi och musikterapi.
  • Pedagogisk inriktning går ut på att få in mer humanistiska ämnen vid läkarutbildningen och andra medicinutbildningar.
  • Teoretisk inriktning vars mål är att ” förstå den mänskliga naturen genom kritiska undersökningar av den teknologiska medicinen och dess begränsningar”.

Centrum för kultur och hälsa har planer på att ge ut ytterligaer två antologier; en med fokus på den konstnärliga praktiken och en på klinisk verksamhet.

Ola Sigurdson är professor i tro och livsåskådningsvetenskap och föreståndare för Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet som grundades 2010.

Header logo