Tillsammans med Cirkus Cirkör producerade Södertäljes seniorer föreställningen Stäying Alive. Foto: Göran G Johansson.

Sverige

Kultur bidrar till att ett meningsfullt liv för den enskilde samtidigt som det ger ett mervärde för samhället. Kulturrådet förordar fler tvärsektoriella samarbeten där kultursektorn är en naturlig part.

Forskning inom medicin, sociologi, socialpsykologi och socialmedicin visar att kulturupplevelser är viktiga ingredienser för människans välmående. Kunskapen om detta är dock inte allmänt spridd inom hälsosektorn. Därför anser Kulturrådet att det är viktigt att man för in denna aspekt i ett övergripande resonemang kring folkhälsa. Vidare forskning om den nationalekonomiska effekten av kultur och hälsa-satsningar vore önskvärd. Vilka är de ekonomiska vinsterna av ett minskat medicinberoende? Av att stimulera fysisk och psykisk aktivitet? Av att nya arbetssätt implementeras i äldreomsorgen – för de boende och för personalen?

Inom området kultur och äldre pågår många fleråriga projekt inom regioner och kommuner. Förhoppningen är att dessa projekt ska bidra till en kunskapsutveckling och en ökad systematik i arbetet med kultur och äldre på en praktisk nivå.

Header logo